Sejm w środę rozpocznie posiedzenie, ma zająć się m.in. projektami uzupełniającymi pakiet tzw. tarczy antykryzysowej, wśród proponowanych rozwiązań jest pomoc dla restrukturyzowanych firm, dodatkowe ulgi w składkach czy ułatwienia w realizacji zamówień publicznych.

Jak wynika ze wstępnego harmonogramu obrad, posiedzenie Sejmu zaplanowane jest na pięć dni - w najbliższą środę i czwartek (29-30 kwietnia) oraz we wtorek, środę i czwartek w przyszłym tygodniu (5-7 maja).

W tym tygodniu, w środę, Sejm zająć ma się m.in. rządowym zbiorczym projektem zmian w ponad 20 ustawach w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

W propozycjach rządu przewidziano m.in. rozszerzenie zwolnień z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Ze zwolnienia mają móc skorzystać osoby same opłacające składki, w sytuacji, gdy ich przychód był wyższy niż 300 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., ale ich dochód z tej działalności w lutym 2020 r. nie był wyższy niż 7000 zł.

W projekcie przewiduje się też m.in. wsparcie wojewódzkich, międzywojewódzkich i międzynarodowych operatorów, specjalizujących się w przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym, w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Kolejna projektowana zmiana zakłada, że spłatę kredytów studenckich będzie można wstrzymać na pół roku, a osoby ubiegające się o stopień lub tytuł naukowy w trybie sprzed Konstytucji dla Nauki dostaną na to więcej czasu.

Projekt ten przewiduje też m.in. pakiet rozwiązań antylichwiarskich np. zakaz egzekucji z nieruchomości przy długu mniejszym niż 1/20 jej wartości, a także zdalne udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej. Zakłada się też nałożenie na dostawców VOD obowiązku uiszczania daniny w wysokości 1,5 proc. przychodu z opłat umożliwiających korzystanie z portali usług medialnych w Polsce na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Projekt przewiduje również, że w 2020 r. nie będzie postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie.

Ponadto Sejm ma też zająć się rządowym projektem ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Resort rozwoju zaproponował w projekcie możliwość udzielenia wsparcia środkami publicznymi procesów restrukturyzacyjnych w przedsiębiorstwach podejmujących działania naprawcze w związku z występującymi sytuacjami kryzysowymi. Chodzi o tak zwaną Politykę Nowej Szansy.

"Uchwalenie projektu ustawy zapewni wdrożenie programu pomocowego, zaakceptowanego przez KE, przewidzianego jako jeden z instrumentów programu Polityka Nowej Szansy" - napisano w Ocenie Skutków Regulacji (OSR). Źródłem finansowania pomocy finansowej udzielanej na podstawie projektowanej ustawy będą środki budżetu państwa. Przewidziano udzielenie przedsiębiorcom w trudnej sytuacji rocznej kwoty wsparcia w wysokości 120 mln zł. W przypadku ulg na restrukturyzację niektórych należności publiczno-prawnych przyjęto szacunkową kwotę na poziomie 50 mln zł.

Sejm ma też kontynuować pracę nad projektem nowelizacji Prawa energetycznego, dostosowującym polskie prawo do unijnej dyrektywy przewidującej objęcie regulacjami UE także gazociągów łączących kraje UE z państwami trzecimi. Głównym celem rewizji dyrektywy gazowej z 2019 r. było uregulowanie statusu powstającego gazociągu Nord Stream 2. Przewiduje ona, że leżące na terytorium Unii części gazociągów łączących kraje UE z państwami trzecimi, nienależącymi do UE lub EFTA, podlegają wspólnym zasadom wewnętrznego rynku gazu.

Posłowie w środę mają też wysłuchać informacji rządu na temat działań podejmowanych w celu umożliwienia wykonywania pracy na terenie Polski i w krajach sąsiadujących, Polakom zamieszkującym obszary przygraniczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

Pod koniec ub. tygodnia mieszkańcy m.in. polsko-niemieckiego pogranicza protestowali przeciw spowodowanym epidemią koronawirusa obostrzeniom przy przekraczaniu granicy. Według nich uniemożliwiają one wielu ludziom pracę, a dzieciom naukę. Chodzi o wprowadzone przez polskie władze obowiązek 14-dniowej kwarantanny, nałożony na polskich obywateli, którzy wracają z zagranicy do kraju. Polskie władze wprowadziły przepis 27 marca, aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa. W niedzielę polski rząd przedłużył obowiązek kwarantanny do odwołania.

W części posiedzenia, która ma się odbyć w przyszłym tygodniu, wstępny harmonogram przewiduje, że we wtorek projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Jak mówił przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów, minister Łukasz Schreiber, przygotowany przez resort rozwoju projekt zawiera m.in. regulacje dotyczące dopłat do oprocentowania kredytów dla przedsiębiorców. Mają być one stosowane do kredytów obrotowych udzielanych w złotych, w celu zapewnienia płynności finansowej, utraconej lub zagrożonej w związku z COVID-19.

W projekcie znalazły się także regulacje dotyczące ułatwień w realizacji zamówień publicznych oraz pakiet osłonowy dla samorządów, a także przepisy, które ułatwiają dostęp do wakacji kredytowych - poprzez wprowadzenie jasnych i transparentnych zasad zawieszenia wykonania umowy kredytowej.

We wstępnym harmonogramie przyszłotygodniowych obrad przewiduje się głosowanie nad stanowiskiem Senatu ws. ustawy o głosowaniu korespondencyjnym w wyborach prezydenckich 2020 r. miałoby odbyć się w środę 6 maja.

Uchwaloną 6 kwietnia specustawą autorstwa PiS, zgodnie z którą wybory prezydenckie w 2020 r. mają zostać przeprowadzone wyłącznie w drodze głosowania korespondencyjnego, zajęły się we wtorek senackie komisje. Posiedzenie, na którym zajmie się tą ustawą Senat, zaplanowane jest w dniach 5-6 maja. (PAP)

autor: Karol Kostrzewa