Senackie komisje opowiedziały się w środę za przyjęciem z poprawkami ustawy o tarczy antykryzysowej, która wprowadza m.in. wakacje składkowe dla firm zatrudniających do 49 osób. Komisje chcą wykreślić z niej m.in. przepisy odnoszące się do Kodeksu wyborczego.

Nad ustawą o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 pracowały w środę senackie komisje: Budżetu i Finansów Publicznych, Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Opowiedziały się za przyjęciem ustawy z poprawkami. Większość z nich (28) to wnioski senackich legislatorów, które zostały uzgodnione z rządem i pozytywnie przez rząd zaopiniowane.

Komisje poparły także poprawki legislacyjne senatora Marka Pęka (PiS) odnoszące się do innych uwag legislatorów i również poparte przez rząd.

Uznanie komisji uzyskały także poprawki, którym przyjęciu rząd się sprzeciwił, bądź wobec których nie udzielił pozytywnej rekomendacji. Wśród takich znalazły się wnioski Bogdana Zdrojewskiego (KO) dotyczące na przykład zasiłków dla rodziców dzieci do 12. roku życia, którzy - w związku zamknięciem przedszkoli, szkół czy żłobków - muszą opiekować się dziećmi. Poparcie komisji uzyskała też poprawka wykreślająca z ustawy przepis mówiący o wyłączeniach ze stosowania Kodeksu wyborczego.

Ponadto, komisje zaakceptowały poprawki dotyczące możliwości wprowadzania przez rady gmin zwolnień z podatków od nieruchomości, czy umożliwiające skorzystanie z rozwiązań ustawy podmiotom prowadzącym uzdrowiska.

Jak mówił podczas posiedzenia komisji minister w KPRM Łukasz Schreiber, ustawa przewiduje co najmniej 11,5 mld zł wsparcia dla przedsiębiorców na pomoc we wsparciu zatrudnienia.

"Przede wszystkim wakacje składkowe, jeżeli chodzi o ZUS - do wcześniej przyjętych mikrofirm dokładamy małe firmy, które zatrudniają od 10 do 49 pracowników" - tłumaczył minister. Zaznaczył, że w takiej sytuacji państwo w połowie przejmie zobowiązanie wobec ZUS.

Zmiany dotyczą też mikropożyczek, rozszerzenia na trzy miesiące tzw. postojowego w wysokości ok. 2 tys. zł, renegocjacji kredytów bankowych, wsparcia w programie BGK, zabezpieczenia przed roszczeniami komorniczymi środków pomocowych, czy wsparcia dla organizacji pozarządowych.

Jak informował, ważny blok rozwiązań zawartych w ustawie obejmuje e-usługi. Przewidziano też pomoc dla rolników oraz sektora rolno-spożywczego. Inne zmiany są - jak przekonywał - ważne z punktu widzenia obywateli. Dotyczą np. przesyłek listownych, aby listonosze mogli, z pewnymi wyjątkami, doręczać je do skrzynki bez konieczności udawania się na pocztę. Wydłużone zostaną także niektóre terminy administracyjne.

Szereg zastrzeżeń i poprawek do ustawy zgłosili senaccy legislatorzy. Jedna z ważniejszych dotyczyła zmiany w ustawie o dniach wolnych o pracy. Wskazano, że nie ma ona nic wspólnego z udzielaniem wsparcia przedsiębiorcom, została wprowadzona po drugim czytaniu podczas prac w Sejmie. Przewiduje, że w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemią lub epidemii, dniem wolnym od pracy może być też dzień określony w rozporządzeniu premiera.

"Rozwiązanie to związane jest zapewne ze zbliżającymi się wyborami prezydenckimi, a w związku z tym powinno się znaleźć w specustawie dotyczącej wyborów prezydenckich w 2020 r. (...)" - ocenili prawnicy Senatu. Ich zdaniem zamieszczenie tego przepisu w ustawie o wsparciu firm budzi wątpliwości konstytucyjne oraz jest niezgodne z zasadami techniki prawodawczej. Podobne zastrzeżenia legislatorzy mieli do przepisu dotyczącego Kodeksu wyborczego.

Ustawę krytykował Adam Szejnfeld (KO). Jego zdaniem "nadal nie rozwiązuje ona praktycznie żadnych problemów polskiego biznesu", wprowadza przy tym możliwość "katastrofalnej sytuacji, jeśli chodzi o ochronę danych osobowych". Zauważył przy tym, że rocznie na fałszywe dane osobowe wyłudza się w Polsce 1-2 mld zł kredytów czy pożyczek.

Senator odniósł się w ten sposób do przepisu, który umożliwia Poczcie Polskiej uzyskanie danych o obywatelach z rejestru PESEL.

"PESEL 30 milionów ludzi ma trafić do instytucji spoza administracji rządowej" - ostrzegał senator, zapowiadając złożenie odpowiednich poprawek na posiedzeniu plenarnym.

Ustawa dotycząca tarczy antykryzysowej, uchwalona z poprawkami przez Sejm, przewiduje m.in. wprowadzenie tzw. wakacji składkowych dla firm zatrudniających do 49 pracowników, zwiększenie dostępności pożyczek dla przedsiębiorstw czy zasiłki dla rolników w związku z koronawirusem.

Zasadnicza część ustawy odnosi się do pomocy dla firm. Przewidziano, że ARP zaoferuje przedsiębiorcom różne instrumenty wspierające bieżącą płynność finansową. Kapitał ma być kierowany przede wszystkim do sektora transportowego. Pomoc ma polegać również na udzielaniu pożyczek płynnościowych umożliwiających wsparcie bieżącego funkcjonowania firm z 15 miesięczną karencją w spłacie.

Założono zwiększenie dostępności pożyczek dla mikroprzedsiębiorców. Będą mogły je dostać podmioty, które nie zatrudniają pracowników. Aby skorzystać z umorzenia pożyczki, mikrofirma będzie musiała prowadzić działalność przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki.

Ustawa rozszerza krąg przedsiębiorców, którzy będą uprawnieni do skorzystania z 3-miesięcznych „wakacji składkowych” o firmy zatrudniające do 49 osób. Zastrzeżono, że firmy zatrudniające od 10 do 49 osób będą zwolnione z opłacania składek w wysokości 50 proc. łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek. Zwolnieniem ze składek objęto też wszystkich płatników będących spółdzielniami socjalnymi, bez względu na liczbę pracowników.

Przewidziano też ponowną wypłatę świadczenia postojowego. Zamiast jednokrotnego wsparcia dla przedsiębiorców i osób wykonujących umowy cywilnoprawne, będzie możliwość ponownego przyznania tego świadczenia, nie więcej niż trzykrotnie.

Zdecydowano o wprowadzeniu w usługach komórkowych nielimitowanego dostępu do „publicznych” stron internetowych (m.in. strony w domenie gov.pl, usługi umożliwiające zdalną diagnostykę medyczną, usługi e-learningu umożliwiające zdalną pracę nauczycieli i uczniów). W ramach pomocy dla służby zdrowia założono m.in. wsparcie w ramach Funduszu Szerokopasmowego wyposażenia placówek ochrony zdrowia w szybkie łącza internetowe i sprzęt umożliwiający prowadzenia zdalnej diagnostyki medycznej.

Część rozwiązań dotyczy pomocy dla rolników oraz przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego. Rolnikom i pracującym z nimi domownikom, w sytuacji objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19, ma przysługiwać zasiłek w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Ustawa zawiera też regulacje dot. funkcjonowania Poczty Polskiej. Wskazano np. na wprowadzenie oczekiwanego rozwiązania, aby przesyłka listowa będąca przesyłką rejestrowaną mogła być doręczona do skrzynki pocztowej – bez konieczności składania wniosku na poczcie.

Z kolei tzw. specustawa funduszowa wprowadza regulacje, których celem jest płynna realizacja i rozliczenie projektów dofinansowanych w ramach programów operacyjnych, w warunkach kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa. Przewiduje ona m.in. możliwość uznania za kwalifikowane wydatki na cele niezrealizowane z powodu pandemii oraz wydłużenia terminów składania wniosków w konkursach oraz terminów uzupełniania i wprowadzania poprawek we wnioskach. Pozwala też na wydłużanie terminu przekazania wniosków o płatność i wprowadzanie nadzwyczajnego trybu wyboru projektów czy udzielanie ulg w spłacie należności.

Nowe przepisy dają możliwość pracy zdalnej komisji oceniających projekty, komitetów monitorujących oraz kontroli i audytów. W przypadku gdy nie będzie możliwe przeprowadzenie oceny "zza biurka", będzie można je zawiesić. Przewidziano również możliwość przedłużenia terminów w postępowaniach administracyjnych albo ich zawieszenia i wstrzymania wykonania decyzji. Uzasadnione niedotrzymanie warunków umowy o dofinansowanie ma nie skutkować wykluczeniem z możliwości otrzymania środków europejskich w kolejnych konkursach.(PAP)

autor: Marcin Musiał