Kilkunastu senatorów zgłosiło w środę poprawki do ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Poprawkami w czwartek rano zajmą się senackie komisje budżetu, gospodarki, samorządu i zdrowia.

W trakcie senackiej debaty senator KO Danuta Jazłowiecka zgłosiła poprawki dotyczące branży transportowej, przewidujące m.in. zawieszenie spłat rat kredytów umowy leasingu, niepobieranie zaliczek na podatki oraz przedłużenie przez samorządy terminu spłaty raty podatku od środków transportu.

Senatorowie niezależni zgłosili poprawki przewidujące m.in. zmniejszenie o połowę pozaodsetkowych kosztów kredytów, zdalne działanie takich organów jak rady i zarządy dzielnic i osiedli w dużych miastach, czy wykreślenie przepisów dotyczących warunków zwolnień pracowników administracji publicznej.

Senator Adam Szejnfeld z KO złożył kilkanaście poprawek dotyczących m.in. zwolnienia przedsiębiorców z obowiązku płacenia składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy, odroczenia rat kredytów i leasingowych, wzrostu wysokości dofinansowania postojowego, płatności zasiłku chorobowego przez ZUS od pierwszego dnia, zawieszenia do końca roku zakazu handlu w niedzielę. Inne propozycje Szejnfelda usuwają z ustawy m.in. uprawnienia premiera do wyznaczania dni wolnych od pracy czy nowe uprawnienia poczty.

Senator Lewicy Wojciech Konieczny złożył poprawki dotyczące szpitali. Jak stwierdził, uniemożliwiają one przewidzianą ustawą komercjalizację szpitali, zwiększają ryczałt dla szpitali o co najmniej 15 proc. oraz zwiększają dodatek za pracę w trudnych warunkach o 50 proc.

Wcześniej szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasz Schreiber zapowiedział, że do ustawy zostaną złożone poprawki, które m.in. obejmują jej regulacjami także firmy założone między 1 lutego a 1 kwietnia, oraz przewidują zwolnienie ze składki ZUS wszystkich firm jednoosobowych.

W czasie debaty Schreiber zapewniał też senatorów, że przedsiębiorcy, objęci w ustawie 50-proc. zwolnieniem z ZUS nie będą karani za niezapłacenie składek, jeśli termin przypada 15 kwietnia. Wiceminister pracy Stanisław Szwed dodał, że ci, którzy już zapłacili, będą mogli ubiegać się o zwrot tych składek.

Wcześniej w środę senackie komisje: Budżetu i Finansów Publicznych, Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej opowiedziały się za przyjęciem ustawy z poprawkami. Większość z nich to wnioski senackich legislatorów, które zostały uzgodnione z rządem i pozytywnie przez rząd zaopiniowane.

Uznanie komisji uzyskały także poprawki, którym przyjęciu rząd się sprzeciwił, bądź wobec których nie udzielił pozytywnej rekomendacji. Wśród takich znalazły się wnioski dotyczące na przykład zasiłków dla rodziców dzieci do 12. roku życia, którzy - w związku zamknięciem przedszkoli, szkół czy żłobków - muszą opiekować się dziećmi. Poparcie komisji uzyskała też poprawka wykreślająca z ustawy przepis mówiący o wyłączeniach ze stosowania Kodeksu wyborczego.

Ponadto, komisje zaakceptowały poprawki dotyczące możliwości wprowadzania przez rady gmin zwolnień z podatków od nieruchomości, czy umożliwiające skorzystanie z rozwiązań ustawy podmiotom prowadzącym uzdrowiska.

Zmiany dotyczą też mikropożyczek, rozszerzenia na trzy miesiące tzw. postojowego w wysokości ok. 2 tys. zł, renegocjacji kredytów bankowych, wsparcia w programie BGK, zabezpieczenia przed roszczeniami komorniczymi środków pomocowych, czy wsparcia dla organizacji pozarządowych. Przewidziano też pomoc dla rolników oraz sektora rolno-spożywczego.

Szereg zastrzeżeń i poprawek do ustawy zgłosili senaccy legislatorzy. Jedna z ważniejszych dotyczyła zmiany w ustawie o dniach wolnych o pracy. Wskazano, że nie ma ona nic wspólnego z udzielaniem wsparcia przedsiębiorcom, została wprowadzona po drugim czytaniu podczas prac w Sejmie. Przewiduje, że w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemią lub epidemii, dniem wolnym od pracy może być też dzień określony w rozporządzeniu premiera. Zastrzeżenia legislatorzy mieli do przepisu dotyczącego Kodeksu wyborczego.

Zasadnicza część ustawy odnosi się do pomocy dla firm. Przewidziano, że ARP zaoferuje przedsiębiorcom różne instrumenty wspierające bieżącą płynność finansową. Kapitał ma być kierowany przede wszystkim do sektora transportowego. Pomoc ma polegać również na udzielaniu pożyczek płynnościowych umożliwiających wsparcie bieżącego funkcjonowania firm z 15 miesięczną karencją w spłacie.

Założono zwiększenie dostępności pożyczek dla mikroprzedsiębiorców. Będą mogły je dostać podmioty, które nie zatrudniają pracowników. Aby skorzystać z umorzenia pożyczki, mikrofirma będzie musiała prowadzić działalność przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki.

Ustawa rozszerza krąg przedsiębiorców, którzy będą uprawnieni do skorzystania z 3-miesięcznych „wakacji składkowych” o firmy zatrudniające do 49 osób. Zastrzeżono, że firmy zatrudniające od 10 do 49 osób będą zwolnione z opłacania składek w wysokości 50 proc. łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek. Zwolnieniem ze składek objęto też wszystkich płatników będących spółdzielniami socjalnymi, bez względu na liczbę pracowników.

Przewidziano też ponowną wypłatę świadczenia postojowego. Zamiast jednokrotnego wsparcia dla przedsiębiorców i osób wykonujących umowy cywilnoprawne, będzie możliwość ponownego przyznania tego świadczenia, nie więcej niż trzykrotnie.