Tegoroczni absolwenci gimnazjów i szkół podstawowych z Warszawy i woj. mazowieckiego dowiedzą się we wtorek, czy zostali zakwalifikowani do wybranych przez siebie szkół średnich. Zgodnie z harmonogramem ustalonym przez mazowieckiego kuratora oświaty informacja taka ma być podana do godziny 12.00.

Harmonogram rekrutacji jest inny w różnych województwach, bo ustalali go indywidualnie kuratorzy oświaty. Odmienne są też zasady rekrutacji w różnych miastach i powiatach, np. jeśli chodzi o liczbę szkół i klas, do których aplikować mogą uczniowie.

Kandydat starający się o przyjęcie do szkoły w Warszawie będzie mógł sprawdzić, czy został zakwalifikowany do szkoły na listach wywieszonych w szkołach przez komisje rekrutacyjne. Kandydaci aplikujący do szkół prowadzonych przez miasto będą mogli sprawdzić to także, logując się na swoje konto w elektronicznym systemie rekrutacyjnym.

Listy wywieszane w szkołach będą zawierać imiona i nazwiska kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, uszeregowane w kolejności alfabetycznej, z informacją, czy uczeń się zakwalifikował, czy też nie. Na listach ma się znaleźć także informacja o najniższej liczbie punktów, która w danej szkole uprawnia do przyjęcia do niej.

W Warszawie kandydaci mogli składać podania do takiej liczby szkół i klas, do jakiej chcieli (nie było w tym roku ograniczeń). Musieli tylko wskazać swoje preferencje, tzn. szkołę pierwszego wyboru i wskazać kolejne wybory.

Biuro Edukacji m.st. Warszawy wyjaśnia: "Elektroniczny system rekrutacji do szkół ponadpodstawowych jest narzędziem wspomagającym ten proces, umożliwiającym prowadzenie rekrutacji w sposób efektywny, przejrzysty i wygodny dla kandydatów. Niezależnie od tego, czy kandydat wybierze 10, czy więcej oddziałów, system zakwalifikuje go wyłącznie do jednego oddziału. Nie ma możliwości blokowania miejsc. O zakwalifikowaniu decyduje liczba punktów, którą uzyska kandydat ubiegający się o przyjęcie, zgodnie z zasadami rekrutacji, do danego oddziału".

We wtorek od godz. 12.00 do 24 lipca do godz. 10.00 kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani mają potwierdzić wolę przyjęcia. W tym celu muszą dostarczyć do szkoły: oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub ukończenia gimnazjum, oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe).

Szkoły prowadzące kształcenie zawodowe od 16 lipca od godz. 12.00 do 18 lipca do godz. 16.00 muszą wydać skierowania kandydatom zakwalifikowanym (którzy takiego skierowania nie otrzymali wcześniej) do lekarza medycyny pracy w celu uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Jak informuje Biuro Edukacji m.st. Warszawy, jeżeli wykonanie badań i dostarczenie zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu nie będzie możliwe w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji (wyłącznie z powodu zbyt późnego terminu badań, ustalonego przez ośrodek zdrowia), wówczas kandydaci lub ich rodzice/opiekunowie prawni, najpóźniej do 24 lipca do godz. 10.00, powinni złożyć w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, oświadczenie informujące o braku możliwości przedłożenia zaświadczenia wraz z datą wyznaczonego badania lekarskiego. Po uzyskaniu zaświadczenia kandydaci są zobowiązani do jego niezwłocznego dostarczenia do szkoły.

"Kandydaci, którzy nie zostaną przyjęci do szkoły z ww. powodów podlegać będą procedurze odwoławczej. Komisje rekrutacyjne będą przyjmować tych kandydatów w pierwszej kolejności" – zaznaczono.

25 lipca do godz. 12.00 komisje rekrutacyjne w warszawskich szkołach mają podać do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

25 lipca do godz. 16.00 dyrektorzy szkoły mają obowiązek przekazać do kuratorium informacje na temat wolnych miejsc w swoich szkołach, jeśli takie miejsca będą mieć.

Od 26 lipca od godz. 8.00 do 30 lipca do godz. 12.00 prowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca. W rekrutacji uzupełniającej kandydaci nie będą wypełniać wniosku o przyjęcie w elektronicznym systemie, ale wniosek o przyjęcie będą składać bezpośrednio w wybranej przez siebie szkole dysponującej wolnymi miejscami. Formę wniosku określa dana szkoła. Do wniosku o przyjęcie kandydat musi dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Kandydaci, którzy w ramach rekrutacji uzupełniającej będą starać się o przyjęcie do szkół prowadzących kształcenie w zawodach, otrzymują ze szkoły skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy w celu uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Kandydaci do oddziałów dwujęzycznych/międzynarodowych/sportowych/mistrzostwa sportowego/klas wstępnych przystępują do sprawdzianu kompetencji językowych/predyspozycji językowych/prób sprawności fizycznej (dotyczy kandydatów, którzy nie przystąpili do sprawdzianów w pierwszym terminie).

19 sierpnia komisje rekrutacyjne w szkołach podadzą do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia. Do 27 sierpnia kandydaci będą musieli potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani, poprzez złożenie oryginałów: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 28 sierpnia komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.