W piątek odbędzie się dodatkowe posiedzenie Senatu. Izba zajmie się nowelizacją ustawy, która ma ujawnić zarobki kadry kierowniczej w banku centralnym oraz regulować wysokość jej wynagrodzeń, a także zmianami w Koksie wyborczym oraz ustawą "Mama 4 plus" dot. tzw. matczynych emerytur.

Nowelę ustawy, która ujawni zarobki kadry kierowniczej w NBP oraz będzie regulować wysokość jej wynagrodzeń, Sejm przyjął w nocy ze środy na czwartek. Zgodnie z nią, maksymalne wynagrodzenie np. dyrektorów, nie będzie mogło przekroczyć 0,6-krotności wynagrodzenia prezesa NBP.

Posłowie zdecydowali w bloku głosowań, by przyjąć jedną poprawkę, zgłoszoną przez PiS; nie poparli za to czterech zmian zaproponowanych przez PO-KO (dwie poprawki) oraz Kukiz'15 i PSL-UED. Jedna z odrzuconych poprawek PO-KO miała wprowadzić przepis przejściowy, który miał wskazywać, że członkowie zarządu NBP oraz osoby zajmujące kierownicze stanowiska w banku złożą oświadczenia majątkowe za 2018 r. do 31 marca br. Według polityków PO, przyjęcie tej zmiany pozwoliłoby dowiedzieć się, jakie są zarobki szefowej departamentu komunikacji i promocji Martyny Wojciechowskiej, o których w grudniu ub.r. pisała "Gazeta Wyborcza".

Nowe przepisy stanowią, że uchwała zarządu NBP ws. zasad wynagradzania będzie jawna i publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie NBP. Na BIP-ie NBP-u publikowana ma być także wysokość wynagrodzenia prezesa, wiceprezesów, członków zarządu i osób zajmujących stanowiska dyrektora oddziału okręgowego, dyrektora departamentu (komórki równorzędnej) i ich zastępców oraz osób zajmujących stanowiska równorzędne pod względem płacowym ze stanowiskiem dyrektora departamentu i jego zastępcy.

W noweli znajduje się również przepis, który nakazuje upublicznić m.in. zarobki prezesów, wiceprezesów, członków zarządu NBP oraz pracowników banku zajmujących stanowiska dyrektora oddziału okręgowego, dyrektora departamentu i ich zastępców za lata 1995-2018. Informacja o wysokości wynagrodzeń najważniejszych osób w NBP (w tym prezesa, dyrektorów itp.) będzie publikowana do 31 marca każdego roku, za poprzedni rok.

Nowe przepisy nakładają też obowiązek na zarząd NBP do dostosowania zasad wynagradzania pracowników banku do wymogów nowelizacji w ciągu 30 dni od wejścia w życie nowych przepisów.

Wiceszefowa NBP Anna Trzecińska mówiła w środę wieczorem, że nowe przepisy muszą szanować niezależność finansową NBP. "Aby projekt ustawy był zgodny z zasadą niezależności finansowej, powinien on uwzględniać mechanizm współpracy z NBP, na wypadek, gdyby NBP uznało, że zachodzi konieczność wprowadzenia wyjątku od ustawowego ograniczenia wysokości wynagrodzeń" - wskazywała.

Jednym z głównych zastrzeżeń wobec ustawy, jaki pojawiał się podczas prac w Sejmie było to, że nie był on skonsultowany z Europejskim Bankiem Centralnym. Prawnicy sejmowi wskazywali na przepisy Traktatu UE, który wymaga notyfikacji projektów ustaw dotyczących banków centralnych w państwach członkowskich właśnie z EBC.

W środę EBC w opinii do trzech projektów ustawy (autorstwa PiS, PO i Kukiz'15) wskazał, że będą one naruszać niezależność finansową banku, jeśli negatywnie wpłynęłyby na realizację zadań przez NBP. Bank ocenił, że wszystkie trzy projekty ustaw, które zostały złożone, mają zastosowanie do organów decyzyjnych oraz pracowników NBP i wywierają bezpośredni wpływ na ich funkcjonowanie.

W piątek Senat zajmie się też nowelizacją Kodeksu wyborczego, której projekt przygotował PiS. Stanowi ona, że osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe na każdą karę, a nie tylko na karę pozbawienia wolności, nie będzie miała prawa wybieralności w wyborach na wójta, burmistrza, prezydenta miasta.

Nowela zakłada też powrót do jednej obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego oraz prezydenckich. Dwie komisje wyborcze - ds. przeprowadzenia głosowania i ds. ustalenia wyników głosowania - będą powoływane tylko przy wyborach samorządowych i przy ponownych wyborach samorządowych. Zgodnie z nowelizacją, skład każdej obwodowej komisji wyborczej związany jest z wielkością obwodu głosowania.

Nowela zwiększa także liczbę członków obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych za granicą. W skład takiej komisji powołuje się od 4 do 12 (a nie tak jak dotychczas od 4 do 8 osób) spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby oraz jedną osobę wskazaną przez konsula.

Senat zajmie się także uchwaloną przez Sejm w nocy z środy na czwartek ustawą "Mama 4 plus" o tzw. matczynych emeryturach. Ustawa przewiduje, że matki, które urodziły i wychowały przynajmniej czworo dzieci, będą miały prawo do minimalnej emerytury. Świadczenie ma być wypłacane od 1 marca tego roku.

W porządku obrad jest też nowelizacja ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, która wprowadza nowe zasady przymusowej restrukturyzacji banków, wyłączenie banków hipotecznych z zasady gwarantowania depozytów. Nowelizacja ma dostosować polskie prawo do przepisów unijnych; wprowadza też nową kategorię zobowiązań w hierarchii zaspokajania wierzytelności. Dzięki temu usprawniony zostanie proces przymusowej restrukturyzacji, w szczególności jeśli chodzi o przeprowadzanie umorzenia lub konwersję zobowiązań w ramach tego procesu.

Nowela zakłada m.in. systemowe wyłączenie banków hipotecznych z regulacji dotyczących funkcjonowania systemu gwarantowania depozytów i związanych z tym obowiązków, ponieważ banki hipoteczne nie przyjmują depozytów. Przewidziano także umożliwienie wykorzystania instrumentu tzw. instytucji pomostowej przy restrukturyzacji banku zrzeszającego, a także uporządkowanie i skorygowanie przepisów dotyczących warunków podejmowania i prowadzenia przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) działań dotyczących restrukturyzacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

Ponadto ustawa proponuje rozszerzenie wariantów zarządzania środkami finansowymi BFG w obszarze inwestycyjnym przez wprowadzenie polityki inwestycyjnej BFG (możliwości lokowania przez BFG wolnych środków w depozycie u ministra finansów); proponuje też redukcję ograniczeń związanych z zastosowaniem instrumentów przymusowej restrukturyzacji (m.in. zamykanie ksiąg rachunkowych, przenoszenie praw udziałowych i przygotowanie programów przymusowej restrukturyzacji).

Senat zajmie się też nowelizacją ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność, która przewiduje, że na gruntach należących do Skarbu Państwa bonifikata za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność nie będzie niższa niż zaproponowana przez lokalny samorząd. Przewiduje ona, że jeżeli lokalny samorząd zdecyduje o wyższej bonifikacie niż 60 proc. proponowanych przez Skarb Państwa, to automatycznie na tym terenie zostanie ona podwyższona przez wojewodę do "samorządowego" poziomu.

Nowelizacja ujednolica zasady dotyczące udzielania bonifikat na przekształcenie gruntów pod garażami i miejscami postojowymi. Samorządom daje możliwość udzielenia bonifikaty na przekształcenie gruntów pod garażami czy miejscami postojowymi w sposób jednoznaczny, natomiast na gruntach Skarbu Państwa takie bonifikaty będą wynikały wprost z ustawy.

W porządku obrad Senatu znalazła się też nowelizacja ustawy o Radzie Ministrów oraz niektórych innych ustaw, która umożliwia premierowi przyznawania nagród specjalnych ze środków rezerwy ogólnej budżetu państwa osobom fizycznym, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, takich jak: wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe lub z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Obecnie możliwość przyznawania nagród lub wyróżnień o charakterze specjalnym mają m.in. ministrowie kierujący działami administracji rządowej, natomiast nie ma jej premier.