Przygotowujemy się do debaty w sprawie noweli ustawy o NBP - powiedział PAP przewodniczący senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Grzegorz Bierecki (PiS). Debatę zaplanowano w piątek w Senacie.

"W tej chwili poprawki, które były omawiane w czwartek, są przedmiotem ustaleń" - powiedział senator Bierecki. Jak przypomniał, "ustawa ma poparcie wszystkich klubów sejmowych, w związku z tym ustalenia odbywają się w obu klubach senackich".

"Mamy sporo czasu do debaty, wypracowujemy właściwe rozwiązania" - powiedział i dodał, że "jeszcze za wcześnie, aby mówić o konkretnych poprawkach, które mogą pojawić się w trakcie piątkowych obrad Senatu".

Jak dodał Grzegorz Bierecki, "warto podkreślić, że staramy się tę ustawę ulepszyć". Poselska nowela ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim będzie ostatnim punktem piątkowych obrad Senatu.

Czwartkowa senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych nie wniosła w czwartek poprawek do noweli ustawy. W trakcie czwartkowego posiedzenia komisji, propozycje poprawek zgłaszali: Biuro Legislacyjne Senatu oraz wiceprezes NBP Anna Trzecińska. Dotyczyły one m.in. wydłużenia terminu wejścia w życie ustawy, czy możliwości elastyczniejszego kształtowania przez NBP wysokości pensji swoich pracowników. Nie były one jednak rozpatrywane.

"Najważniejsza poprawka to ta w kontekście opinii EBC. W tej opinii jest propozycja, by dokonać takich zapisów, które by spełniały kryterium niezależności finansowej. Niezależność finansowa polega na tym, że nie może być ograniczeń, jeśli chodzi o wynagrodzenia w NBP z uwagi na to, że te ograniczenia mogą powodować, że nie ma możliwości wykonywania tzw. zdolności operacyjnej. Czyli profesjonalna kadra" - powiedziała Trzecińska.

Jak tłumaczyła, w nowelizacji zapisano, że maksymalne wynagrodzenie dla poszczególnych pracowników, poza wiceprezesami oraz członkami zarządu NBP, nie będzie mogło przekroczyć 0,6-krotności wynagrodzenia prezesa NBP. Jak mówiła Trzecińska, by uniknąć zastrzeżeń EBC, iż mogą wystąpić jakieś ograniczenia, NBP zaproponował kilka rozwiązań - wykreślenia współczynnika, bądź wprowadzenie mechanizmu, w którym współczynnik ten mógłby być wyższy "w uzasadnionych przypadkach".

Jak tłumaczyła, przy zastosowaniu takiego mechanizmu, współczynnik wynagrodzenia mógłby nie przekraczać 0,7-krotności wynagrodzenia prezesa banku centralnego.

Procedowana nowelizacja stanowi, że pensja prezesa i wiceprezesów NBP jest ustalana na podstawie przepisów o wynagradzaniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Z kolei zasady wynagradzania pracowników NBP będą ustalane przez zarząd banku w drodze uchwały. Wielkość środków na wynagrodzenia ustalana będzie corocznie w planie finansowym NBP, z uwzględnieniem poziomu płac w sektorze bankowym. Maksymalne wynagrodzenie dla poszczególnych pracowników, poza wiceprezesami oraz członkami zarządu NBP, nie będzie mogło przekroczyć 0,6-krotności (60 proc.) wynagrodzenia prezesa NBP.

Nowe przepisy stanowią ponadto, że uchwała zarządu NBP ws. zasad wynagradzania będzie jawna i publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie NBP. Na BIP-ie NBP-u publikowana ma być także wysokość wynagrodzenia prezesa, wiceprezesów, członków zarządu NBP i osób zajmujących stanowiska dyrektora oddziału okręgowego, dyrektora departamentu (komórki równorzędnej) i ich zastępców oraz osób zajmujących stanowiska równorzędne pod względem płacowym ze stanowiskiem dyrektora departamentu i jego zastępcy.

W noweli znajduje się również przepis, który nakazuje upublicznić m.in. zarobki prezesów, wiceprezesów, członków zarządu NBP oraz pracowników banku zajmujących stanowiska dyrektora oddziału okręgowego, dyrektora departamentu i ich zastępców za lata 1995-2018. Informacja o wysokości wynagrodzeń najważniejszych osób w NBP (w tym prezesa, dyrektorów itp.) będzie publikowana do 31 marca każdego roku i dotyczyć będzie poprzedniego roku.

Nowe przepisy nakładają też obowiązek na zarząd NBP do dostosowania zasad wynagradzania pracowników banku do wymogów nowelizacji w ciągu 30 dni od wejścia w życie nowych przepisów. Nowela ma wejść dzień po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.