W realizację Programu dla Śląska zaangażowanych zostało już 25 mld zł – poinformował w piątek w Katowicach minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Obecnie rządowy program dla tego regionu obejmuje 87 przedsięwzięć o łącznej wartości ponad 55 mld zł.

Podczas briefingu przed spotkaniem konsultacyjnym ws. projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (KSSR) w Katowicach minister Kwieciński mówił m.in., że część rozwiązań tego ważnego ogólnokrajowego dokumentu powstawała na bazie wcześniejszej współpracy rządu z woj. śląskim przy tworzeniu Programu dla Śląska.

Szef MIiR podkreślił, że przygotowanie Programu dla Śląska było „potężnym wyzwaniem”, jednak w efekcie „nie jest on programem teoretycznym”. „Już w tej chwili mamy w realizację tego programu zaangażowanych 25 mld zł. Jego przedsięwzięcia są bardzo konkretne. W ramach tego programu liczymy na zmobilizowanie środków na ponad 50 mld zł. Ten program działa” - podkreślił w piątek Kwieciński.

Jak przypominał, rządowy Program dla Śląska powstał, aby powstrzymać proces słabnącej konkurencji woj. śląskiego. Zaakcentował, że region – niegdyś kojarzony jako główny gospodarczy motor kraju - pod względem wskaźnika PKB na mieszkańca jest obecnie czwarty w Polsce.

Dokument pod nazwą „Program dla Śląska” premier Mateusz Morawiecki w pierwotnej formie zaprezentował w Katowicach w grudniu 2017 r. To jeden z kluczowych projektów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) i jeden z dwóch dedykowanych w niej regionom (obok Polski Wschodniej).

Program dla Śląska pierwotnie obejmował 73 przedsięwzięcia o łącznej wartości wynoszącej 42,1 mld zł. We wrześniu ub. rok szef MIiR informował o dodaniu do nich 14 kolejnych przedsięwzięć - o łącznej wartości ok. 13,2 mld zł.

Przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju Program ma być odpowiedzią na wyzwania stojące przed woj. śląskim. We wprowadzeniu do dokumentu napisano, że ma on na celu doprowadzenie w perspektywie długoterminowej (2030 r.) do zmiany profilu gospodarczego regionu i stopniowe zastępowanie tradycyjnych sektorów gospodarki, jak górnictwo i hutnictwo, nowymi - bardziej produktywnymi, innowacyjnymi i zaawansowanymi technologicznie.

Zgodnie z pierwotnymi założeniami Programu wartość działań i instrumentów bezpośrednio ukierunkowanych na realizację celów Programu do 2023 r. „wyniesie dodatkowo co najmniej 40 mld zł, uwzględniając m.in. koszty przygotowanych i przewidzianych do uruchomienia przed 2020 r. inwestycji infrastrukturalnych. Kwota ta ma wzrastać „wraz z dookreśleniem wartości projektów nieposiadających (...) wyceny finansowej”.

Program uwzględnia m.in. działania realizowane w ramach ogólnokrajowego wsparcia, z którego podmioty z woj. śląskiego wykorzystują ok. 5 mld zł. Wskazuje też m.in., że dla efektywnej jego realizacji ważna będzie integracja działań i instrumentów, w tym dostępnych na poziomie europejskim.

Dokument zawiera obszerną część analityczną, powstałą w toku konsultacji w regionie. Sześć wskazanych szczegółowych celów rozwojowych to: wzrost innowacyjności przemysłu i inwestycji rozwojowych w regionie, zwiększenie aktywności zawodowej i podniesienie kwalifikacji mieszkańców regionu, poprawa jakości środowiska przyrodniczego, rozwój i modernizacja infrastruktury transportowej, wykorzystanie potencjału regionu w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju, rozwój innowacji w energetyce oraz poprawa warunków rozwojowych miast.

W kontekście tych celów sformułowano początkowo 73 przedsięwzięcia Programu. To np. projekty kierowane do młodych na rynku pracy i wspierające procesy kształcenia, program likwidacji niskiej emisji, projekt bezemisyjnego transportu publicznego, przedsięwzięcia związane z infrastrukturą transportową, górnictwem czy wzrostem innowacyjności w energetyce, a także budowa kompleksu rekreacyjno-sportowo-turystycznego pod nazwą Beskidzkie Centrum Narciarstwa.

Niektóre z czternastu przedsięwzięć dołączonych do Programu dla Śląska w II poł. ub. roku to programy: Czyste Powietrze w woj. śląskim i Gepard II "Śląsk – Zagłębie bezemisyjnego transportu”.(PAP)

autor: Mateusz Babak