Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska przedstawiła w środę w Senacie sprawozdanie z działalności Rady Dialogu Społecznego w 2017 roku. Wskazała m.in., że dla tej instytucji ważna była nowelizacja ustawy o jej działalności.

Przewodnicząca RDS, prezentując sprawozdanie, podziękowała za zaangażowanie wszystkim partnerom społecznym. Przypomniała, że w 2017 r. odbyło się 148 spotkań RDS, w tym 9 posiedzeń plenarnych i 14 posiedzeń prezydium, 95 spotkań zespołów problemowych i 21 posiedzeń grup roboczych.

Przeprowadzono też debatę m.in. nad projektem budżetu państwa, wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę czy waloryzacją rent i emerytur.

Rafalska podkreśliła rolę Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego. Ich praca – jak oceniła – "sprzyja rozwiązywaniu wielu problemów w regionie". Zaznaczyła, że kwota wsparcia dla WRDS wzrosła do 3,2 mln zł.

Szefowa MRPiPS przypomniała o uchwalonej w tym roku nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego. Zakłada ona zwiększenie kompetencji rady. Będzie ona mogła opiniować nie tylko ustawy, ale także rządowe strategie i programy.

"Projekt zawierał propozycje usprawniające funkcjonowanie Rady Dialogu Społecznego zarówno na szczeblu centralnym, jak i regionalnym" – oceniła minister.

"Przyjęcie w konsensusie nowelizacji ustawy należy uznać za jedną z najważniejszych spraw, które rozpoczęto w 2017 roku i pomyślnie zakończono w 2018 roku" – podkreśliła.

Według uchwalonej 15 czerwca przez Sejm nowelizacji ustawy RDS uzyska prawo do opiniowania projektów strategii, programów i innych dokumentów rządowych o planowanych działaniach Rady Ministrów. Dzięki temu strony reprezentowane w radzie mają zyskać wpływ na tworzenie innych niż ustawy dokumentów rządowych, dotyczących warunków rozwoju społeczno-gospodarczego, zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej, zasady partycypacji i solidarności społecznej oraz poprawy jakości formułowania i wdrażania polityk i strategii społeczno-gospodarczych.

Głos doradczy – obok przedstawicieli prezydenta, prezesów NBP i GUS – ma zyskać przedstawiciel Głównego Inspektora Pracy. Nowela zakłada także, że reprezentanci pracowników i pracodawców będą mogli podejmować uchwały także w drodze głosowania korespondencyjnego, w tym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Nowelizacja przewiduje, że reprezentacje pracowników i pracodawców będą mogły się zwracać do ministra finansów o interpretację ogólną w razie niejednolitego stosowania przepisów podatkowych.

Zdaniem Rafalskiej nowelizacja dowodzi, że "dialog społeczny w Polsce jest na stałe wpisany w program prac rządu i traktowany jako jedno z najskuteczniejszych narzędzi w tworzeniu polityk publicznych państwa".

"Nasze konstruktywne propozycje legislacyjne zapewne przyczyniają się do korzystniejszych rozwiązań w zakresie polityki społecznej i gospodarczej kraju" – podkreśliła minister rodziny.

W RDS zasiadają przedstawiciele pracodawców, związkowców i rządu oraz prezydenta, prezesa NBP i GUS. Przewodniczący RDS co roku się zmieniają. Na przemian są to reprezentanci związków, pracodawców i rządu.