Komisja weryfikacyjna stwierdziła nieważność decyzji dotyczących zwrotu nieruchomości przy Asfaltowej 2 i Puławskiej 137. W przypadku Asfaltowej komisja nałożyła na trójkę beneficjentów zwrot nienależnego świadczenia w kwocie 625 tys. zł, a w przypadku pozostałej dwójki - 776 tys. zł.

We wtorek komisja weryfikacyjna na posiedzeniu niejawnym zajęła się sprawami dot. zwrotu nieruchomości położonych przy ul. Asfaltowej 2 i ul. Puławskiej 137 na warszawskim Mokotowie. Po posiedzeniu komisja ogłosiła orzeczenie. W sprawie Asfaltowej 2 - jak poinformował wiceprzewodniczący komisji Sebastian Kaleta podczas briefingu - komisja stwierdziła nieważność decyzji prezydenta m.st. Warszawy z 30 grudnia 2010 r. w zakresie 8881 z 201 256 udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego wraz z prawem własności lokalu nr 3 objętego księgą wieczystą. Decyzję ws. Asfaltowej Kaleta ocenił jako skomplikowaną, bo - jak mówił - "podzieliśmy charakter dobrej wiary i złej wiary beneficjentów i dalszych nabywców". Ws. nieruchomości położonej przy Asfaltowej 2 doszło do nieodwracalnych skutków prawnych, bo beneficjenci decyzji zwrotowej sprzedali lokale.

Ponadto komisja nakazała beneficjentom decyzji Jerzemu Izraelowi Pilipskiemu, Evanowi Tudorowi Artro-Morrisowi i Conradowi Llewelynowi Artro-Morrisowi zwrot na rzecz m.st. Warszawy nienależnego świadczenia w kwocie po 625 tys. zł oraz "nabywcom w złej wierze" Piotrowi Wocialowi oraz Dorocie Banach-Wocial zwrot łącznej kwoty 776 tys. 4 zł z tego samego tytułu. "Z tym ustaleniem, że zapłata powyższej kwoty przez jednego z adresatów obowiązku zwalnia pozostałych w stosunku do uprawnionego m.st. Warszawy" - powiedział Kaleta.

"Komisja uznała, że Piotr Wocial i Dorota Banach-Wocial nabywając od beneficjentów w prawie użytkowania wieczystego działali w złej wierze. Komisja stwierdziła, że w zakresie związanym z własnością wyodrębnionego lokalu nr 3 nie zaszły nieodwracalne skutki prawne" - powiedział.

Komisja stwierdziła, że decyzja ratusza została wydana z naruszeniem prawa, bo wniosek dekretowy został złożony po terminie i nie ustalono przesłanki posiadania.

Jak dodał Kaleta, nie było w przypadku Asfaltowej podstaw do ustanowienia prawa do użytkowania wieczystego nieruchomości.

Kaleta przekazał też, że ws. nieruchomości przy ul. Puławskiej 137 komisja również stwierdziła nieważności decyzji prezydenta m.st. Warszawy z dnia 23 listopada 2006 r. oraz 24 maja 2007. "W ocenie komisji decyzje prezydenta m.st. Warszawy z tych dat zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa" - mówił.

W przypadku pierwszej decyzji z 2006 r. została ona wydana na osobę zmarłą. "Prezydent miasta nie podjął czynności zmierzających do prawidłowego ustalenia kręgu stron postępowania, w tym ustaleń dot. śmierci jednego z beneficjentów decyzji oraz ustalenia jego następców prawnych" - mówił Kaleta.

Ponadto - jak wskazywał wiceprzewodniczący - ratusz nie zbadał, czy pierwotny właściciel nieruchomości był w posiadaniu gruntu.

Jak poinformował Kaleta, nieruchomość pozostaje w rękach beneficjentów decyzji.

Komisja weryfikacyjna od czerwca ub. roku bada zgodność z prawem decyzji administracyjnych w sprawie reprywatyzacji warszawskich nieruchomości. Do tej pory komisja uchyliła m.in. decyzje władz miasta o przyznaniu Maciejowi M. praw do dwóch działek przy ul. Twardej oraz do nieruchomości Sienna 29; o przyznaniu Marzenie K., Januszowi P. i mec. Grzegorzowi M. praw do działki Chmielna 70; o przyznaniu spadkobiercom i Markowi M. praw do Nabielaka 9 (gdzie mieszkała Jolanta Brzeska); o zwrocie spadkobiercom trzech działek na pl. Defilad; o przyznaniu poszczególnym spadkobiercom praw do Poznańskiej 14, Marszałkowskiej 43 i Nowogrodzkiej 6a.

Ponadto, komisja uznała, że decyzja reprywatyzacyjna z 2003 r. ws. nieruchomości przy ul. Noakowskiego 16 została podjęta z naruszeniem prawa. Komisja zobowiązała też beneficjentów reprywatyzacji do zwrotu równowartości nienależnego świadczenia w wysokości ponad 15 mln zł.