Sejm rozpoczął w czwartek dwudniowe posiedzenie; zajmie się projektem noweli Kodeksu wyborczego, zakładającym zdjęcie z komisji wyborczych obowiązku nagrywania i transmisji ich prac. Sejm rozpatrzy też projekt nowego Prawa o szkolnictwie wyższym oraz uchwałę ws. powołania komisji śledczej ds. VAT.

Przygotowany przez sejmową komisję nadzwyczajną ds. zmian w kodyfikacjach projekt nowelizacji Kodeksu wyborczego "ma na celu realizację postulatów zgłaszanych przez Państwową Komisję Wyborczą" - podkreślono w uzasadnieniu.

Projekt modyfikuje znowelizowane w styczniu br. przepisy wyborcze m.in. w zakresie "skrócenia procedury sądowo-administracyjnej w sprawach skarg na uchwały Państwowej Komisji Wyborczej dotyczących podziału na okręgi wyborcze".

Skargi na te uchwały - zgodnie z propozycjami komisji kodyfikacyjnej - mają być rozpatrywane tylko przez Naczelny Sąd Administracyjny w składzie trzech sędziów, a nie przez sąd administracyjny pierwszej instancji. Od rozstrzygnięć NSA nie będzie przysługiwała dalsza ścieżka odwoławcza. Zmiana ta "ma na celu przeciwdziałanie ewentualnym problemom w szybkim zakończeniu postępowań przed sądami w powyższych sprawach" - podkreślono.

Projekt zakłada uchylenie przyjętych w styczniu przepisów dot. obowiązku transmisji i nagrywania przebiegu prac obwodowych komisji wyborczych. Wynika to - jak wskazano w uzasadnieniu - z wprowadzenia do polskiego porządku prawnego przepisów unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Zmianie ma także ulec procedura powoływania urzędników wyborczych. Proponuje się, by prawo do pełnienia takich funkcji mieli nie tylko pracownicy urzędów obsługujących organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych, lecz także "inne osoby mające co najmniej 5-letni staż pracy w tych urzędach lub ich jednostkach".

Zgodnie z projektem szefowi Krajowego Biura Wyborczego przysługiwałaby możliwość powierzenia, w przypadku zagrożenia sprawnego funkcjonowania obwodowych komisji wyborczych, nie dłużej niż na czas danych wyborów, wykonywania funkcji urzędnika wyborczego osobie, która nie spełnia kodeksowych wymogów dot. m.in. niełączenia miejsca urzędowania z miejscem zatrudnienia oraz miejsca urzędowania z miejscem głosowania.

Projekt noweli nakłada na PKW obowiązek prowadzenia "wykazu osób, wobec których sąd prawomocnie orzekł o utracie biernego prawa wyborczego w związku ze złożeniem niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego, oraz udostępnianiu danych o tych osobach właściwym komisjom wyborczym dokonującym rejestracji kandydatów w wyborach". Prezes sądu, który wydał takie orzeczenie, będzie zobowiązany do jego "niezwłocznego przesłania" do PKW. "Realizacja tych zadań przyczyni się do prawidłowego i sprawnego prowadzenia procedury rejestracji kandydatów w wyborach" - podkreślono w uzasadnieniu.

Sejm zajmie się też projektem uchwały autorstwa posłów PiS w sprawie powołania "Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań oraz występowania zaniedbań i zaniechań organów i instytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego".

Za przyjęciem projektu z poprawkami opowiedziała się komisja ustawodawcza. Do zakresu działania komisji śledczej należałoby zbadanie i ocena prawidłowości, i legalności działań oraz zaniedbań i zaniechań Skarbu Państwa związanych z VAT i podatku akcyzowego w okresie od grudnia 2007 r. do listopada 2015 r. Wśród możliwych kandydatów opozycji do komisji znajdują się Marek Jakubiak (Kukiz'15) i Mirosław Pampuch (Nowoczesna). PO ma podjąć decyzję po powołaniu komisji przez Sejm, także w PSL-UED decyzja ws. kandydata do komisji jeszcze nie zapadła.

Posłowie zajmą się też sprawozdaniem komisji ws. prezydenckiego projektu ustawy o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Nowe odznaczenie ma stanowić formę wyróżnienia osób związanych z odzyskaniem i umacnianiem niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską. Według projektu medal będzie nadawany obywatelom polskim w okresie trwania Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości w latach 2018-2021.

Sejm rozpatrzy też prezydencki projekt nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, który zakłada zwiększenie kompetencji RDS. Zgodnie z projektem Rada będzie mogła opiniować nie tylko ustawy, ale także rządowe strategie i programy. Projekt zmian ma dać Radzie prawo do występowania do Sejmu i Senatu o umożliwienie przedstawienia parlamentowi informacji w sprawach istotnych dla zadań realizowanych przez Radę.

Jednym z założeń projektu jest usprawnienie dialogu społecznego na szczeblu krajowym i regionalnym. Mają temu służyć propozycje zwiększające kompetencje Rady, wzmacniające ją organizacyjnie oraz doprecyzowujące kompetencje i procedury wojewódzkich rad dialogu społecznego.

Sejm zajmie się także senackim projektem nowelizacji ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, a także ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych". Projekt dotyczy przyznania osobom deportowanym do pracy przymusowej dodatkowych uprawnień związanych ze służbą zdrowia oraz opieką społeczną.

W czwartek Sejm będzie debatował nad projektem nowego Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, nazywanego Konstytucją dla nauki lub ustawą 2.0. Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży rekomenduje przyjęcie projektu wraz ze 160 poprawkami (głównie rządowymi). Od Narodowego Kongresu Nauki, który odbył się we wrześniu 2017 r., na którym wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin oficjalnie przedstawił pełną wersję propozycji, projekt przeszedł już trzy tury poprawek.

Jedna z poprawek dotyczy wymagań niezbędnych do tego, by uzyskać tytuł profesora. Zgodnie z zapisem nie będzie do tego niezbędne doświadczenie w kierowaniu grantami oraz aktywność we współpracy międzynarodowej. Resort nauki podczas drugiego czytania projektu chce zaproponować 50 poprawek, m.in. dotyczące rad uczelni i trybu wyboru rektora.

Według Gowina zdecydowana większość środowiska akademickiego popiera Konstytucję dla nauki.

Tymczasem przeciwko zapisom ustawy trwają oddolne protesty na kilkunastu uczelniach.

Sejm zajmie się również projektem Przepisów wprowadzających Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, gdzie zapisano, jak funkcjonować będą uczelnie w okresie przejściowym. Nowa ustawa, zgodnie z propozycją resortu nauki, ma zacząć obowiązywać już od najbliższego roku akademickiego, czyli 1 października 2018 r.

W porządku obrad jest też poselski projekt zmian w Prawie łowieckim, który przewiduje przekazanie zadań dotyczących szacowania szkód łowieckich i ustalania wysokości odszkodowania wojewódzkim ośrodkom doradztwa rolniczego (obecnie zadania te leżą w kompetencji gmin i ich jednostek pomocniczych).

Sejm zajmie się też poselskim projektem zmian w ustawie o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Projekt dotyczy nałożenia na posłów i senatorów obowiązku należytego zachowania odpowiadającego pełnionej funkcji nie tylko na sali posiedzeń, ale także w innych miejscach, w których przebywają parlamentarzyści.

W piątek posłowie zajmą się rządowym projektem nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz Prawa celnego. Przewiduje on wprowadzenie zerowej stawki akcyzy na gaz ziemny CNG (sprężony) i LNG (skroplony) przeznaczony do napędu silników spalinowych. W projekcie zaproponowano także uproszczenia i ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej związanej z wyrobami akcyzowymi przez "zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorców, ograniczenie ponoszonych przez nich kosztów oraz przyspieszenie ich obsługi przez organy podatkowe". Akcyzą nie będą m.in. opodatkowane straty, które powstają przy produkcji piwa i wina.