Wnioskodawcą dokumentu "Realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju. Raport 2018" jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Raport został opracowany na potrzeby przeglądu realizacji przez Polskę celów zrównoważonego rozwoju (Sustainable Development Goals, SDGs) zdefiniowanych w Rezolucji ONZ „Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju”. To globalny projekt, który zakłada m.in. wyeliminowanie ubóstwa i głodu, poprawę zdrowia i jakości życia. Strategia zakłada też zwiększenie dostępu ludności do czystej energii i godnej pracy oraz zmniejszenie nierówności przy zachowaniu wzrostu gospodarczego, równomiernym rozwoju miast i wzrośnie produkcji. Polska podpisała agendę wraz ze 192 państwami członkowskimi ONZ i tym samym zadeklarowała ich realizację. Odpowiada za nią Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

"Realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce. Raport 2018", to dokument, w którym wskazano "krajowe priorytety realizacji SDG" oraz zaprezentowano "mechanizm instytucjonalny i koordynacyjny, który zapewnia wsparcie w procesie efektywnego" realizowania tych celów w Polsce.

Jak czytamy w raporcie, "kluczowym dokumentem, poprzez który w Polsce następuje implementacja Agendy 2030 i jej celów zrównoważonego rozwoju jest Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR)". Wyznacza ona priorytety, kierunki i działania państwa w horyzoncie do 2030 r., których efektem będzie podniesienie jakości życia obywateli i możliwość czerpania korzyści ze wzrostu gospodarczego przez wszystkich".

Jak wskazano, priorytety rozwoju społeczno-gospodarczego kraju zostały określone w trzech wymiarach zrównoważonego rozwoju.

W sferze społecznej priorytetem dla Polski jest ograniczenie wykluczenia społecznego, ubóstwa i nierówności społecznych. Podkreślono, że ostatecznym celem wszystkich działań jest poprawa jakości życia obywateli.

"Dodatkowo stawiamy na rozwój kapitału ludzkiego i społecznego poprzez dostęp do wiedzy i edukacji, podnoszenie kompetencji oraz spójności społecznej" - czytamy.

W sferze gospodarczej priorytetem jest "budowa silnego, nowoczesnego przemysłu oraz wsparcie przedsiębiorczości". Kluczowe - według autorów raportu - są inwestycje w innowacje, rozwój nowoczesnych technologii i produktów o wysokiej wartości dodanej, rozwój technologii informacyjnych i pełne skorzystanie z rewolucji cyfrowej. "Dodatkowo wspieramy internacjonalizację polskich przedsiębiorstw i tworzenie marek polskich za granicą" - podkreślono.

W wymiarze środowiskowym Polska dąży z kolei do poprawy stanu środowiska oraz zrównoważonego gospodarowania zasobami.

"Osiąganie powyższych priorytetów będzie wspierane poprzez wzmocnienie sprawności i skuteczności państwa, i jego instytucji. Dążymy do poprawy jakości stanowionego prawa, sprawnej administracji, wzmocnienia systemu strategicznego zarządzania procesami rozwojowymi i przełamywania praktyki działania w izolacji" - napisano w raporcie. Ma być to osiągnięte dzięki współpracy, partnerstwu i współodpowiedzialności "podmiotów publicznych, biznesu i obywateli za przebieg procesów rozwojowych".

W raporcie podkreśla się także konieczność odejścia od systemu administrowania "na rzecz współzarządzania i współdzielenia odpowiedzialności za powodzenie zmian transformacyjnych". "Kluczowa jest budowa dialogu społecznego wokół najważniejszych przedsięwzięć oraz szerokiego wsparcia społecznego i zaufania między podmiotami publicznymi i ich partnerami dla osiągania celów rozwojowych" - zadeklarowano. (PAP)

autor: Ewa Wesołowska, Magdalena Jarco