Powołanie służby kontrterrorystycznej, składającej się z centralnego pododdziału oraz samodzielnych pododdziałów zakłada projekt noweli ustawy o Policji, która trafiła do uzgodnień międzyresortowych. Obecnie działania te realizują niezależne względem siebie pododdziały antyterrorystyczne. Projekt przygotowało ministerstwo spraw wewnętrznych i administracji.

Projekt noweli zakłada powołanie służby kontrterrorystycznej składającej się z centralnego pododdziału kontrterrorystycznego policji - Biura Operacji Antyterrorystycznych (BOA) oraz samodzielnych pododdziałów.

Resort spraw wewnętrznych wskazuje, że zaproponowane zmiany maja pozwolić na skuteczne działanie oddziałów kontrterrorystycznych. W Ocenie Skutków Regulacji wskazano, że obecnie brak jest jednolitego systemu funkcjonowania pododdziałów antyrerrorystycznych policji.

- W celu ujednolicenia systemu funkcjonowania oraz organizacji samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych policji projekt przewiduje przypisanie BOA kompetencji w zakresie koordynowania, przygotowania i realizacji działań kontrterrorystycznych w policji - wskazano w uzasadnieniu.

Obecnie działania tego typu realizowana są przez niezależne względem siebie pododdziały antyterrorystyczne policji; Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji oraz samodzielne pododdziały antyterrorystyczne policji, których jest 17.

Służba ma odpowiadać za prowadzenie działań kontrterrorystycznych, czyli działania wobec sprawców, osób przygotowujących lub pomagających w dokonaniu przestępstwa o charakterze terrorystycznym, których celem jest wyeliminowanie bezpośredniego zagrożenia życia, zdrowia lub wolności osób lub mienia.

Jak wskazano, działania kontrterrorystyczne mają inny charakter niż te realizowane przez policyjne służby; kryminalną, śledczą i prewencyjną, dlatego "powstała potrzeba wyodrębnienia ze służby prewencji pododdziałów antyterrorystycznych Policji i utworzenie służby kontrterrorystycznej".

Zgodnie z projektem, działanie kontrterrorystyczne będzie koordynować Biuro Operacji Antyterrorystycznych KGP. - Tym samym BOA sprawować będzie merytoryczny nadzór nad realizacją działań bojowych i szkoleniowych oraz wykorzystaniem sił i środków pododdziałów kontrterrorystycznych policji - wskazano w uzasadnieniu.

Zaproponowano, że w przypadku prawdopodobieństwa lub wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym działania kontrterrorystyczne będą miały pierwszeństwo przed innymi działaniami.

Projekt przewiduje możliwość, że w sytuacji gdy zaistnieje prawdopodobieństwo uratowania zdrowia, życia ludzkiego lub odwrócenia zagrożenia godzącego w bezpieczeństwo państwa, policjant służby kontrterrorystycznej będzie mógł odstąpić od przestrzegania przepisów, zasad bezpieczeństwa i higieny służby. Takie działania będą mogły być podejmowane w czasie wykonywania zadań służbowych, w stanie wyższej konieczności z zachowaniem wszelkich dostępnych w danych warunkach zabezpieczeń.

Według autorów projektu, rozwiązanie to ma pozwolić na wykorzystanie "wszelkich środków w celu ratowania życia przez policjantów służby kontrterrorystycznej".

Wskazano, że podobne rozwiązanie zastosowano już w ustawach regulujących funkcjonowanie takich służb jak Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służba Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służba Wywiadu Wojskowego.

Projekt zakłada, że dowódca BOA i jego zastępcy a także dowódcy oraz zastępcy dowódców samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych powołani będą spośród oficerów służby kontrterrorystycznej. Resort uzasadnia to "potrzebą zapewnienia odpowiedniej kwalifikacji kadry dowódczej".

Dodatkowo, projekt noweli przewiduje objęcie procedurą weryfikacji przez Biuro Nadzoru Wewnętrznego kandydatów na stanowisko dowódcy BOA i jego zastępców, a także dowódców samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych Policji i ich zastępców.

Zgodnie z propozycją, dotychczasowi policjanci oraz pracownicy policji pełniący służbę lub zatrudnienie w BOA KGP stają się z mocy prawa policjantami oraz pracownikami nowo powołanej służby kontrterrorystycznej. Podobnie policjanci oraz pracownicy policji pełniący służbę lub zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych policji o nazwie "samodzielne pododdziały antyterrorystyczne policji" stają się policjantami oraz pracownikami samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych policji.

Jak wskazano w OSR, podobne rozwiązania, zmierzające do zwiększenia spójności systemu antyterrorystycznego, wprowadzono we Francji oraz w Austrii.

Zaproponowano, aby większość przepisów noweli weszła w życie po 30 dniach od ogłoszenia.