Dyrektorzy delegatur Krajowego Biura Wyborczego w całym kraju rozpoczęli przyjmowanie zgłoszeń od osób, chcących pełnić funkcję urzędnika wyborczego - poinformowało Krajowe Biuro Wyborcze. Zgłoszenia będą przyjmowane przez 21 dni od dnia opublikowania informacji na stronie właściwej delegatury.

Uchwałę w tej sprawie podjęła Państwowa Komisja Wyborcza.

Jak poinformowano w komunikacie, kandydaci na złożenie zgłoszenia mają 21 dni od dnia opublikowania na stronie internetowej właściwej delegatury informacji o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń.

Reklama

Kandydaci na urzędnika wyborczego składają zgłoszenia do dyrektora delegatury właściwej dla gminy, w której mają wykonywać funkcję.

W zgłoszeniu należy podać imię (imiona) i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania (ujęcia w stałym rejestrze wyborców), wykształcenie, miejsce pracy, nazwę gminy, w której kandydat ma wykonywać funkcję oraz informacje o ewentualnym doświadczeniu w organizacji wyborów oraz wykonywaniu innych zadań, w których niezbędna była znajomość przepisów Kodeksu wyborczego. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego.

Reklama

Kandydat na urzędnika wyborczego musi być ponadto zatrudniony w administracji rządowej lub samorządowej, albo jednostkach im podległych lub przez nie nadzorowanych. Pracodawca musi potwierdzić na zgłoszeniu fakt zatrudnienia w jednym z takich miejsc.

Jak informuje Biuro, dyrektorzy delegatur KBW sprawdzą, czy zgłoszeni kandydaci spełniają wymogi Kodeksu wyborczego, po czym przekażą zgłoszenia do szefa Krajowego Biura Wyborczego. Przy powoływaniu urzędników wyborczych szef KBW będzie brać pod uwagę doświadczenie kandydata w organizacji wyborów oraz wykonywanie innych zadań, w których niezbędna była znajomość przepisów Kodeksu wyborczego.

W gminach do 20 tys. mieszkańców urzędników wyborczych będzie dwóch; w gminach do 50 tys. mieszkańców - trzech, a w większych gminach dodatkowo po jednym urzędniku na każde 50 tys. mieszkańców – ale nie więcej niż w sumie siedmiu. W miastach wojewódzkich lub powiatowych będzie powoływany dodatkowo jeszcze jeden urzędnik wyborczy.

W Warszawie liczba urzędników wyborczych zostanie ustalona odrębnie dla każdej z dzielnic; ponadto będzie powołanych dwóch urzędników wyborczych wykonujących zadania o charakterze ponaddzielnicowym.

Szczegóły znajdują się w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej dostępnej na stronie internetowej www.pkw.gov.pl oraz na stronach delegatur http://pkw.gov.pl/331_Delegatury_KBW

Zgodnie ze znowelizowanym Kodeksem wyborczym w każdej gminie działać będą urzędnicy wyborczy, powoływani przez szefa Krajowego Biura Wyborczego. Będą oni tworzyć Korpus Urzędników Wyborczych. Urzędnik wyborczy nie będzie mógł wykonywać swojej funkcji w gminie, na obszarze której pracuje i – poza miastami na prawach powiatu - mieszka. Nie będzie mógł należeć do partii politycznej ani prowadzić działalności niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją. Urzędnikiem wyborczym nie będzie mogła też być osoba, skazana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Do zadań urzędników wyborczych należeć będzie między innymi przygotowanie i nadzór nad przebiegiem wyborów w obwodowych komisjach wyborczych, organizowanie szkoleń dla członków tych komisji a także dostarczenie kart do głosowania do obwodowych komisji wyborczych. Wynagrodzenie, jakie będzie otrzymywać urzędnik wyborczy, będzie proporcjonalne do czasu realizacji zadań.