Za nowelizacją ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami głosowało 86 senatorów, nikt nie był przeciw ani się nie wstrzymał. Teraz ustawa trafi do prezydenta.

Nowela porządkuje regulacje prawne dotyczące usuwania drzew i krzewów z terenu nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków. Zgodnie z ustawą, wycinka drzew lub krzewów z terenów wpisanych do rejestru zabytków odbywać się będzie na podstawie zezwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków, które wydawane będzie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody. Ustawa ta bowiem reguluje kwestie opłat i kar za prowadzenie wycinki wbrew przepisom.

Ustawa stanowi, że prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, w tym prac polegających na usunięciu drzewa lub krzewu z nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni, będzie wymagało zgody konserwatora zabytków. (PAP)

Reklama

autor: Michał Boroń

edytor: Jacek Ensztein