Luka w przepisach została więc naprawiona tylko częściowo. Ponadto zmianie uległy regulacje dotyczące ZUS w zakresie elementów wydawanych decyzji i prowadzonej wobec organu egzekucji.

TYLKO NADRUK IMIENIA I NAZWISKA

Na mocy ostatniej nowelizacji do specustawy o COVID-19 (ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 159) dodano art. 31zda. Zgodnie z tym przepisem w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w okresie 30 dni po ich odwołaniu decyzje oraz pisma w sprawach świadczeń przyznawanych lub wypłacanych przez ZUS mogą zamiast podpisu zawierać nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do ich wydania. Warto pamiętać o tej zmianie, aby w odwołaniu od decyzji ZUS nie powoływać niepotrzebnych zarzutów, np. że decyzja nie ma podpisu.

Nowa data

Poprzednia nowelizacja specustawy (ustawa z 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. poz. 2255) przyznała przedsiębiorcom prowadzącym działalność o określonych w ustawie numerach PKD zwolnienie ze składek za okres od 1 lipca 2020 r. do 30 września 2020 r. Warunkiem było zgłoszenie jako płatnik składek do 30 czerwca 2020 r. oraz przychód z tej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania tych składek, niższy co najmniej o 75 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r. Problem polegał jednak na tym, że termin na składanie wniosków upływał 30 listopada 2020 r., a więc jeszcze przed ogłoszeniem ustawy, która weszła w życie dopiero 16 grudnia 2020 r. Wyjątek wprowadzono tylko dla przedsiębiorców, których przeważająca działalność oznaczona jest kodami 55.10.Z (Hotele i podobne obiekty zakwaterowania) oraz 79.12.Z (Działalność organizatorów turystyki) – mogli oni składać wnioski do 15 stycznia 2021 r. Inne rodzaje działalności nie zostały tym terminem objęte, a więc mimo że przepis uprawniający ich do zwolnienia ze składek wszedł w życie, to nie mogli złożyć wniosku. Nowelizacją ustawodawca błąd ten częściowo naprawił. Zgodnie z dodanym do specustawy art. 31zp ust. 1 pkt 3a płatnicy zwolnieni ze składek na podstawie art. 31zo ust. 8 mogą składać wnioski do 15 marca 2021 r., ale znów nie wszyscy spośród tych, którzy nie mogli tego zrobić w poprzednim stanie prawnym. W nowej regulacji nie wymieniono bowiem kilku kodów PKD.
Dla kogo 15 marca 2021 r.
W tym terminie wniosek mogą złożyć osoby prowadzące działalność oznaczoną kodem:
• 59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
• 59.12.Z – Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
• 59.13.Z ‒ Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
• 59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów,
• 71.11.Z – Działalność w zakresie architektury,
• 90.03.Z – Artystyczna i literacka działalność twórcza,
• 90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych.
Nowy termin dotyczy także świadczących usługi na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z 21 listopada 1996 r. o muzeach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 902), oznaczone kodem:
• 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
• 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji pozaszkolnej,
• 85.59.B – Pozaszkolne formy edukacji nigdzie indziej niesklasyfikowane,
• 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację oraz prowadzących muzeum w rozumieniu wyżej wymienionej ustawy niebędące instytucją kultury, o zakończonym procesie organizacji muzeum i wpisanym do wykazu muzeów, o którym mowa w art. 5b ustawy.
Uwaga! Wniosku nadal nie mogą złożyć przedsiębiorcy prowadzący jako przeważającą działalność oznaczoną kodem PKD:
• 79.90.A ‒ Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, którzy świadczą usługi na rzecz muzeów,
• 59.20.Z ‒ Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
• 93.11.Z ‒ Działalność obiektów sportowych.

Wydłużenie egzekucji

Zgodnie z nowo dodanym do specustawy art. 31zdb w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu termin wyznaczony na podstawie art. 896 par. 2 kodeksu postępowania cywilnego przez organ egzekucyjny dłużnikowi zajętej wierzytelności – będącemu organem rentowym lub emerytalnym lub organem emerytalno-rentowym – wynosi trzy tygodnie. Natomiast termin wskazany w art. 896 par. 2 k.p.c. jest dużo krótszy – przepis ten przewiduje, że wraz z zajęciem wierzytelności komornik wezwie jej dłużnika, aby w ciągu tygodnia złożył oświadczenie:
  • czy i w jakiej wysokości przysługuje dłużnikowi zajęta wierzytelność, czy odmawia zapłaty i z jakiej przyczyny;
  • czy inne osoby roszczą sobie prawa do wierzytelności, czy i w jakim sądzie lub przed jakim organem toczy się lub toczyła się sprawa o zajętą wierzytelność oraz czy i o jakie roszczenie została skierowana do zajętej wierzytelności egzekucja przez innych wierzycieli.