Zgodnie z art. 21 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy jest zobowiązany dokonywać miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Jej wysokość stanowi iloczyn 40,65 proc. przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6 proc. a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. Od 1 marca kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, od której ustala się składki na PFRON, wzrosła. Teraz do obliczenia wpłat na PFRON za marzec, kwiecień i maj stosuje się kwotę 5995,09 zł, która jest wyższa o 337,79 zł w stosunku do tej, jaka miała zastosowanie do składek w grudniu, styczniu i lutym (wówczas było to 5657,30 zł). 40,65 proc. przeciętnego wynagrodzenia wynosi teraz 2437,00 zł i mnożymy ją przez liczbę pracowników ustaloną według wcześniej wskazanego sposobu.
Po dokonaniu obliczeń – jednostki zobowiązane do dokonywania wpłat na PFRON ujmują w księgach naliczone składki, a także miesięczne wpłaty dokonywane na rachunek funduszu. W firmach rozrachunki z PFRON z tytułu obowiązkowych wpłat to rozrachunki publicznoprawne. Operacje te ewidencjonuje się na kontach rozrachunków za pośrednictwem konta 220 – „Rozrachunki publicznoprawne”. Po stronie Ma tego konta księguje się powstanie zobowiązania z tytułu PFRON. Z kolei po stronie Wn ujmuje się zmniejszenie tego zobowiązania (korektę), a także jego zapłatę na rachunek PFRON. Można także utworzyć konto analityczne. Wtedy takie konto można nazwać np. rozrachunki z PFRON.