Jak ujmować wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w księgach rachunkowych? Będę się nimi zajmowała od marca. Czy już jest wiadomo, od jakiej kwoty trzeba je policzyć?

Zgodnie z art. 21 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy jest zobowiązany dokonywać miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Jej wysokość stanowi iloczyn 40,65 proc. przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6 proc. a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. Od 1 marca kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, od której ustala się składki na PFRON, wzrosła. Teraz do obliczenia wpłat na PFRON za marzec, kwiecień i maj stosuje się kwotę 5995,09 zł, która jest wyższa o 337,79 zł w stosunku do tej, jaka miała zastosowanie do składek w grudniu, styczniu i lutym (wówczas było to 5657,30 zł). 40,65 proc. przeciętnego wynagrodzenia wynosi teraz 2437,00 zł i mnożymy ją przez liczbę pracowników ustaloną według wcześniej wskazanego sposobu.
Po dokonaniu obliczeń – jednostki zobowiązane do dokonywania wpłat na PFRON ujmują w księgach naliczone składki, a także miesięczne wpłaty dokonywane na rachunek funduszu. W firmach rozrachunki z PFRON z tytułu obowiązkowych wpłat to rozrachunki publicznoprawne. Operacje te ewidencjonuje się na kontach rozrachunków za pośrednictwem konta 220 – „Rozrachunki publicznoprawne”. Po stronie Ma tego konta księguje się powstanie zobowiązania z tytułu PFRON. Z kolei po stronie Wn ujmuje się zmniejszenie tego zobowiązania (korektę), a także jego zapłatę na rachunek PFRON. Można także utworzyć konto analityczne. Wtedy takie konto można nazwać np. rozrachunki z PFRON.
W jednostkach budżetowych ewidencja rozrachunków w zakresie naliczonych, jak też dokonywanych wpłat na fundusz powinna być zaksięgowana za pomocą konta 229 „Pozostałe rozrachunki publicznoprawne”. Trzeba pamiętać, że ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 229 ma umożliwić ustalenie stanu należności i zobowiązań według tytułów rozrachunków oraz podmiotów, z którymi są dokonywane rozliczenia. Konto 229 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma – stan zobowiązań.
W firmie ewidencja księgowa wpłat dokonywanych na PFRON powinna przebiegać następująco:
1) Naliczenie składki na fundusz: Wn konto 450 „Podatki i opłaty”, Ma konto 220 „Rozrachunki publicznoprawne” (w analityce: Rozrachunki z PFRON).
2) Wpłata miesięcznej składki na rachunek PFRON: Wn konto 220 „Rozrachunki publicznoprawne” (w analityce: Rozrachunki z PFRON), Ma konto 130 „Rachunek bankowy”.
W jednostce budżetowej samą składkę ujmuje się: Wn konto 403 „Podatki i opłaty”, Ma konto 229 „Pozostałe rozrachunki publicznoprawne” (w analityce konto „składki PFRON”), zaś samo przekazanie środków księgujemy: Wn konto 229 „Pozostałe rozrachunki publicznoprawne” (w analityce konto „składki PFRON”), Ma konto 130 „Rachunek bieżący jednostki”.
Podstawa prawna
art. 21 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573)
ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U z 2021 r. poz. 217; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2106)