Spółki komandytowe wypłacające zaliczki na poczet dywidendy za 2021 r. mogą mieć wątpliwości co do ujęcia księgowego tej operacji. Przypomnijmy więc, że art. 53 ust. 5 ustawy o rachunkowości wskazuje, że odpisy z wyniku finansowego bieżącego roku obrotowego, w tym także wpłaty z zysku, dokonywane na podstawie odrębnych przepisów, uznaje się za podział wyniku finansowego netto jednostek w ciągu roku obrotowego. Dlatego dla celów rachunkowych wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy uznawana jest za śródroczny podział wyniku finansowego netto jednostki. Pod datą podjęcia decyzji o wypłacie zaliczki w spółce komandytowej należną wspólnikom zaliczkę na dywidendę można zaewidencjonować więc zapisem:
Osoby fizyczne i prawne