Regionalna izba obrachunkowa w czasie kontroli stwierdziła, że w sprawo zdaniu rocznym Rb-27S gminy nieprawidłowo wykazano skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości (kolumna 12), gdyż tylko uwzględniono rozdział 75616 i paragraf 031? Czy słusznie?

Rozdział 75616 został oznaczony jako „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”. Z takiego opisu podziałki klasyfikacji budżetowej jednoznacznie więc wynika, że dotyczy ona wspomnianych wpływów z opłat/podatków związanych z osobami fizycznymi. Jednocześnie należy zauważyć, że podany paragraf budżetowy, czyli 031, został oznaczony jako „Wpływy z podatku od nieruchomości”.
Dodać także należy, że bliźniaczym rozdziałem dla rozdziału 75616 jest rozdział 75615 oznaczony jako „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”. Z punktu widzenia podanego zapytania kluczowe będzie przełożenie ww. danych na sprawozdawczość budżetową, co wymaga uwzględnienia rozporządzenia ministra rozwoju i finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Na uwagę zasługuje w par. 3 ust. 1 pkt 9 załącznika nr 36 do ww. rozporządzenia (Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego). Wynika z niego, że w kolumnie „Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy” wykazuje się kwoty stanowiące różnicę pomiędzy dochodami, jakie gmina lub miasto na prawach powiatu mogłyby uzyskać, stosując górne stawki podatkowe, a dochodami, jakie powinny uzyskać, stosując niższe stawki uchwalone przez radę gminy lub miasta na prawach powiatu. W przypadku zastosowania przez gminę lub miasto na prawach powiatu obniżenia górnej stawki różnicę – pomiędzy stawką górną a stawką przyjętą w uchwale przez radę gminy lub miasta na prawach powiatu, przemnożoną przez podstawę opodatkowania, wykazuje się w kolumnie „Skutki obniżenia górnych stawek...”. Należy to robić w sprawozdaniach dotyczących dochodów budżetowych narastająco od początku roku do końca okresu sprawozdawczego.
Z powyższych zapisów należy wnioskować, że dane podatkowe wykazywane w sprawozdaniu Rb-27S powinno dotyczyć zarówno podatników posiadających status osób fizycznych, jak i podatników posiadających status osób prawnych czy innych jednostek organizacyjnych. Skoro tak, to konsekwentnie w owym sprawozdaniu powinien być wykazywany stan należności według danych z rozdziału 75616, jak i z rozdziału 75615.
Dlatego ustalenia kontrolne regionalnej izby obrachunkowej są prawnie uzasadnione. Przepisy sprawozdawczości budżetowej wymagają, aby w sprawozdaniu Rb-27S wykazać skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości w kwotach wynikających z ewidencji podatkowej i z uwzględnieniem podziału na osoby fizyczne i prawne. Paragraf 9 ust. 2 ww. rozporządzenia przewiduje też, że kwoty wykazane w sprawozdaniach powinny być zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. ©℗
Podstawa prawna
rozporządzenie ministra finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1053; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1382)
rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1564; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 964)