Rozdział 75616 został oznaczony jako „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”. Z takiego opisu podziałki klasyfikacji budżetowej jednoznacznie więc wynika, że dotyczy ona wspomnianych wpływów z opłat/podatków związanych z osobami fizycznymi. Jednocześnie należy zauważyć, że podany paragraf budżetowy, czyli 031, został oznaczony jako „Wpływy z podatku od nieruchomości”.
Dodać także należy, że bliźniaczym rozdziałem dla rozdziału 75616 jest rozdział 75615 oznaczony jako „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”. Z punktu widzenia podanego zapytania kluczowe będzie przełożenie ww. danych na sprawozdawczość budżetową, co wymaga uwzględnienia rozporządzenia ministra rozwoju i finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Na uwagę zasługuje w par. 3 ust. 1 pkt 9 załącznika nr 36 do ww. rozporządzenia (Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego). Wynika z niego, że w kolumnie „Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy” wykazuje się kwoty stanowiące różnicę pomiędzy dochodami, jakie gmina lub miasto na prawach powiatu mogłyby uzyskać, stosując górne stawki podatkowe, a dochodami, jakie powinny uzyskać, stosując niższe stawki uchwalone przez radę gminy lub miasta na prawach powiatu. W przypadku zastosowania przez gminę lub miasto na prawach powiatu obniżenia górnej stawki różnicę – pomiędzy stawką górną a stawką przyjętą w uchwale przez radę gminy lub miasta na prawach powiatu, przemnożoną przez podstawę opodatkowania, wykazuje się w kolumnie „Skutki obniżenia górnych stawek...”. Należy to robić w sprawozdaniach dotyczących dochodów budżetowych narastająco od początku roku do końca okresu sprawozdawczego.