Mam wątpliwość, w jaki sposób ująć prawidłowo odsetki (zaległości) z par. 092 w sprawozdaniu Rb-27S? Czy wystarczające będzie ich ujęcie w kolumnie 9?

Paragraf 092 został oznaczony jako: „Wpływy z pozostałych odsetek”, a w znaczeniu formalno-prawnym tego rodzaju wpływy stanowią jedno z wielu źródeł dochodów budżetu gminy, co ma zresztą potwierdzenie w regulacjach prawnych ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Co istotne, wskazane wpływy budżetowe muszą mieć również odzwierciedlenie w sprawozdawczości budżetowej. W tym zaś zakresie punktem odniesienia będą stosowne regulacje prawne rozporządzenia ministra rozwoju i finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Rzecz jasna podane w zapytaniu sprawozdanie Rb-27S to sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego. Aby odnieść się merytorycznie do podanego aspektu sprawozdawczego, niezbędne jest przypomnienie konstrukcji ww. sprawozdania. W tzw. saldzie końcowym przewidziano trzy kolumny: 9 – „ Należności pozostałe do zapłaty ogółem”, 10 – „Zaległości netto”, oraz 11 – „Nadpłaty”.