Skoro mowa o pożyczce z WFOŚiGW, to warto wspomnieć o art. 90 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z jego treścią na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne – w tym ujęte w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 – jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać pożyczki w państwowych funduszach celowych oraz w państwowych i samorządowych osobach prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, o ile tak stanowi ustawa tworząca fundusz lub osobę prawną. Należy domniemywać, że gmina zaciągnęła pożyczkę w funduszu. Co do zasady zobowiązanie to powinno być uregulowane zgodnie z treścią danego stosunku prawnego, np. umowy pożyczki. Możliwa jest także wcześniejsza spłata zobowiązania przez gminę, co zapewne dopuszczają postanowienia umowne. Wówczas jednak z perspektywy konstrukcji budżetu niewątpliwie niezbędne jest dokonanie zmian w rozchodach budżetu. Zatem trzeba dokonać ich zwiększenia o spłaty przewidziane w 2021 r. Równolegle należy też dokonać zmian w wieloletniej prognozie finansowej. Warto bowiem mieć na uwadze, że dane z uchwały budżetowej i wspomnianej prognozy finansowej muszą być ze sobą zbieżne. Wynika to z art. 229 ww. ustawy, gdzie postanowiono, że wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie JST powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu JST.
W kontekście jednak klasyfikacji budżetowej, należy mieć na uwadze, że wskazany w pytaniu par.492 został oznaczony jako „Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy”. Niewątpliwie pożyczka stanowi tytuł dłużny zaliczany do długu jednostki samorządowej, jednak w podanych uwarunkowaniach faktycznych i prawnych adekwatnym paragrafem będzie par. 965 oznaczony jako: „Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego”. Z opisu do tego paragrafu wynika, że obejmuje on rozchody wynikające z restrukturyzacji zadłużenia w formie wcześniejszej spłaty istniejącego zadłużenia, w szczególności poprzez zaciągnięcie nowego długu. Właśnie ten paragraf powinien mieć zastosowanie do wcześniejszej spłaty zobowiązania pożyczkowego.