Jakie są obecnie terminy zatwierdzania sprawozdań? Czy sprawozdanie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą mogę przygotować do końca lipca?

Zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem ministra finansów w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji niektóre ostateczne terminy związane ze sprawozdawczością za 2020 r. zostały wydłużone. I tak termin dla jednostek, które sporządzają sprawozdanie finansowe na dzień bilansowy 31 grudnia 2020 r., upływa 30 czerwca 2021 r., a zatwierdzenie ich sprawozdań 30 września 2021 r. Zasada ta nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną oraz jednostek prowadzących działalność, do której odnoszą się przepisy ustaw wymienionych w art. 1 ust. 2 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Nieco inaczej określono zasady wydłużenia terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r. dla spółdzielni mieszkaniowych i innych jednostek określonych w par. 3b rozporządzenia. I tak termin zatwierdzenia sprawozdania dla spółdzielni mieszkaniowych przedłużono do sześciu tygodni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Natomiast dla niektórych jednostek innych niż spółdzielnie mieszkaniowe (z wyłączeniem spółek: kapitałowych; komandytowo-akcyjnych; jawnych lub komandytowych, których wszystkimi wspólnikami lub akcjonariuszami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej), w których z powodu liczby członków organów zatwierdzających i braku możliwości ich zwołania przy ograniczeniach epidemicznych oraz braku możliwości podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie jest możliwe zatwierdzenie sprawozdania w terminie określonym w ustawie o rachunkowości, termin przedłużono do sześciu tygodni od dnia ustania którejkolwiek ze wskazanych przesłanek.