1. klasyfikacja
Otrzymana z PFR przez jednostkę subwencja finansowa spełnia definicję zobowiązań z art. 3 ust. 1 pkt 20 ustawy o rachunkowości (dalej: u.r.). Na dzień powstania zobowiązanie to ujmuje się w księgach rachunkowych, jako „zobowiązanie wobec PFR z tytułu subwencji finansowej”, w kwocie wymagającej zapłaty (art. 28 ust. 1 pkt 8 u.r.), w dacie dokonania tej operacji gospodarczej (wpływu środków pieniężnych), na podstawie wyciągu bankowego. W bilansie wartość zobowiązań z tytułu subwencji finansowej (w części nieumorzonej) prezentuje się w kwocie wymagającej zapłaty, zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 8 u.r. [tabela]