Zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1415) taka opłata nie może być bowiem mniejsza niż 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy. Wysokość takiego wynagrodzenia w 2020 r., zgodnie z komunikatem z 9 lutego 2021 r. opublikowanym w Monitorze Polskim (poz. 137), wynosi 5167,47 zł.
Minimalną opłatę z tytułu nadzoru (1033 zł) wnoszą firmy audytorskie, które w 2021 r. nie osiągnęły przychodów w trzech pierwszych kwartałach lub wysokość opłaty obliczona jako iloczyn stawki oraz przychodów firmy audytorskiej osiągniętych (w tym prognozowanych) do końca roku jest niższa. Mają na to czas do 15 października 2021 r.