W 2021 r. minimalna opłata z tytułu nadzoru, którą trzeba przekazać Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, wynosi 1033 zł.

Zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1415) taka opłata nie może być bowiem mniejsza niż 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy. Wysokość takiego wynagrodzenia w 2020 r., zgodnie z komunikatem z 9 lutego 2021 r. opublikowanym w Monitorze Polskim (poz. 137), wynosi 5167,47 zł.
Minimalną opłatę z tytułu nadzoru (1033 zł) wnoszą firmy audytorskie, które w 2021 r. nie osiągnęły przychodów w trzech pierwszych kwartałach lub wysokość opłaty obliczona jako iloczyn stawki oraz przychodów firmy audytorskiej osiągniętych (w tym prognozowanych) do końca roku jest niższa. Mają na to czas do 15 października 2021 r.
Przypomnijmy, że w 2021 r. co do zasady wynosi ona 2,8 proc. (patrz obwieszczenie z 13 listopada 2020 r., Monitor Polski, poz. 1051). Obecnie opłatę odprowadza się od przychodów zarówno od ustawowych badań, jak i innych usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych świadczonych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu.
Zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z 27 listopada 2019 r. (Dz.U. poz. 2321) wpłaca się ją od przychodów:
– osiągniętych w I kwartale – do 30 kwietnia,
– osiągniętych w II kwartale – do 31 lipca,
– osiągniętych w III kwartale i planowanych do osiągnięcia w IV kwartale danego roku kalendarzowego – do 15 października 2020 r.
Obecnie środki z tego tytułu wpłaca się wyłącznie na konto Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA).