Pracownicy w trakcie funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych mogą składać pracodawcy różne dyspozycje. Sprawdźcie jakie. [WZORY]

1

Deklaracja rezygnacji z wpłat do PPK [wzór]

pdf icon Deklaracja rezygnacji z wpłat
pobierz plik

Zgodnie z art. 23. Ust 2, Uczestnik PPK może zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK na podstawie deklaracji złożonej podmiotowi zatrudniającemu w formie pisemnej. Zawiera ona dane dotyczące podmiotu zatrudniającego i uczestnika PPK oraz oświadczenie uczestnika PPK o posiadaniu przez niego wiedzy o konsekwencjach jej złożenia.
Możliwe są dwie opcje rezygnacji: jeszcze przed zawarciem umowy o prowadzenie oraz już po jej zawarciu. W pierwszym przypadku pracownik nie staje się uczestnikiem PPK, jego nazwisko nie figuruje na liście, będącej załącznikiem do umowy o prowadzenie. W drugim przypadku, jeśli deklaracja rezygnacji zostanie złożona już po zawarciu umowy o prowadzenie, pracownik nie przestaje być uczestnikiem PPK, ale na jego konto nie trafiają już żadne wpłaty. Od miesiąca, w którym złożył rezygnację przestaje się dokonywać za niego wpłat do PPK. Deklaracja musi być złożona na piśmie i zawierać własnoręczny podpis pracownika (złożona bezpośrednio a nie mailowo).

2

Wniosek o dokonywanie wpłat do PPK [wzór]

Art. 23 ust.10. stanowi, że uczestnik PPK, który złożył deklarację rezygnacji, może w każdym czasie złożyć podmiotowi zatrudniającemu w formie pisemnej wniosek z własnoręcznym podpisem o dokonywanie wpłat do PPK. Złożenie tego wniosku i ponowne dokonywanie wpłat do PPK nie wymaga zmiany umowy o prowadzenie PPK.

3

Wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK [wzór]

Ustawodawca określił, że do PPK automatycznie włączane będą osoby zatrudnione, od wynagrodzenia których odprowadzane są obowiązkowe składki emerytalne i rentowe, będące w wieku 18-55 lat. Wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK przeznaczony jest dla osób zatrudnionych, które ukończyły 55. rok życia i nie ukończyły 70. roku życia. Pracownik zainteresowany przynależnością do PPK składa taki wniosek pracodawcy. Najlepiej pisemnie, ale nie ma określonej formy w ustawie, można uregulować ją w umowę o zarzadzanie, można się wzorować na tym w załączniku.

4

Deklaracja dotycząca wpłat podstawowych do PPK [wzór]

Pracownik przekazuje co miesiąc obowiązkową wpłatę podstawową w wysokości 2 proc. swojego wynagrodzenia brutto. Jeśli będzie chciał, może dodatkowo wpłacać składki w wysokości do 2 proc. brutto wynagrodzenia. Maksymalnie może zatem odprowadzać 4 proc. wynagrodzenia brutto. Jednak, gdy pracownik ma niższe dochody, a łączne wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 120% aktualnego minimalnego wynagrodzenia – może obniżyć wpłatę podstawową do wysokości od 0,5 do 2 % wynagrodzenia brutto.
Jeżeli w którymkolwiek miesiącu, w którym wysokość wpłat podstawowych finansowanych przez uczestnika PPK wynosiła mniej niż 2% jego wynagrodzenia, uczestnik osiągnął łączne miesięczne wynagrodzenie z różnych źródeł przekraczające kwotę odpowiadającą 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia za rok, w którym nastąpiło takie przekroczenie dopłata roczna nie przysługuje.
Ustawodawca nie określił formy deklaracji, ale wskazane jest, by była ona złożona pisemnie bezpośrednio lub w formie elektronicznej.

Uczestnik PPK może w formie zmiany deklaracji:
1) zmienić wysokość wpłaty podstawowej obniżonej zgodnie z ust. 2 lub wpłaty dodatkowej lub
2) zrezygnować z dokonywania wpłaty dodatkowej.

5

Deklaracja dotycząca wpłat dodatkowych do PPK przez pracownika [wzór]

Wpłata dodatkowa pracownika może wynosić do 2 proc. brutto wynagrodzenia. To oznacza, że maksymalnie wpłata finansowana ze środków pracownika może stanowić 4 proc. wynagrodzenia brutto. Deklaracja powinna być złożona na piśmie lub elektronicznie.

6

Oświadczenie wskazujące osoby uposażone

Ponieważ środki zgromadzone na koncie PPK należą do uczestnika, może on nimi dysponować także na wypadek swojej śmierci. Może wskazać instytucji finansowej, z którą ma umowę, jedną osobę lub więcej, które mogą po jego śmierci otrzymać zgromadzone środki. Może też określić w jaki sposób podzielić je pomiędzy wskazane osoby. Wskazanie osób uposażonych jest uprawnieniem a nie obowiązkiem, więc jeśli go nie będzie to środki wejdą w skład spadku i będą podlegały dziedziczeniu na zasadach ogólnych- czyli zostaną przeniesione na konto PPK osób uprawnionych do dziedziczenia, a w przypadku, kiedy osoby te nie będą w PPK – na konto IKE lub PPE. Zasady te dotyczą tej części, która w razie śmierci uczestnika PPK nie przypadnie współmałżonkowi. Oświadczenie składa się instytucji finansowej w formie pisemnej, z własnoręcznym podpisem.

7

Oświadczenie uczestnika PPK o zawartych w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK u innych pracodawców [wzór]

W przypadku zmiany pracy, uczestnik może przenieść swoje oszczędności do PPK nowego pracodawcy w ramach tzw. wypłaty transferowej. Odpowiednie oświadczenie (złożone bezpośrednio lub mailowo, bez konieczności opatrzenia własnoręcznym podpisem) należy złożyć po upływie 10. dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym upłynęło 3 miesiące zatrudnienia. Należy w nim podać nazwy instytucji, z którymi pracownik ma zawarte umowy. Pracodawca rozpocznie wtedy procedurę przenoszenia środków z PPK od poprzedniego pracodawcy. Trzeba jednak pamiętać, że pracownikowi przysługuje prawo do prowadzenia wielu rachunków PPK w różnych instytucjach finansowych, więc mimo podjęcia działań przez pracodawcę, może nie wyrazić zgody na przeniesienie kapitału. O decyzji powinien poinformować obecnego pracodawcę.

8

Oświadczenie uczestnika o braku zgody na złożenie przez pracodawcę wniosku o wypłatę transferową

Dotyczy osoby nowo zatrudnionej, która otrzymała od pracodawcy informację, że zamierza on zlecić wypłatę transferową środków zgromadzonych w PPK byłego pracodawcy. Jeśli pracownik nie wyrazi zgody na przeniesienie kapitału, musi w ciągu 7 dni pisemnie (z własnoręcznym podpisem) poinformować o tym pracodawcę.

MagdalenaPacan, Comarch: - Pracownicy w trakcie funkcjonowania programu mogą składać pracodawcy różne dyspozycje. Działy kadrowo-płacowe powinny być przygotowane na zapytania w jaki sposób i o jakiej treści deklaracje zmian związanych z uczestnictwem powinny być składane. Aplikacja Comarch PPK zawiera wydruki deklaracji zgodne ze wzorami dostępnymi na portalu mojeppk.pl. Dzięki temu dział kadrowy ma gwarancję, że deklaracje składane przez pracowników będą zawierały wszystkie niezbędne dane. Pobrane z aplikacji Comarch PPK deklaracje automatycznie zostaną uzupełnione danymi pracownika i podmiotu zatrudniającego. Gotowy wydruk można przekazać pracownikowi, aby uzupełnił dane dotyczące samego oświadczenia i złożył podpis. Po dostarczeniu wypełnionej deklaracji należy wprowadzić odpowiednie zmiany w danych pracownika w systemie kadrowo-płacowym. Zostaną one uwzględnione przy ustalaniu statusu uczestnictwa w PPK oraz naliczaniu składek. Składane przez pracownika deklaracje związane z PPK są traktowane jako dokumentacja dotycząca ustalania wysokości wynagrodzenia. Pracodawca ma obowiązek ich przechowywania analogicznie jak pozostałą dokumentację pracowniczą w e-teczkach pracowników. pracowników

Wszystkie prezentowane wzory deklaracji i oświadczeń pochodzą ze strony mojeppk.pl