Jak wskazuje stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów (dalej KSR), jednostka może ograniczyć regulacje wewnętrzne do zarządzenia kierownika jednostki w sprawie inwentaryzacji. Ponadto według stanowiska wskazane jest opracowanie harmonogramu spisu z natury i instrukcji inwentaryzacyjnej, ponieważ ułatwia to organizację i właściwe przeprowadzenie spisu. Przy czym nie ma przepisu, który by nakładał taki obowiązek.
Przygotowany harmonogram jest dokumentem uzupełniającym do zarządzenia w sprawie inwentaryzacji, które jest wydawane przez kierownika jednostki. Harmonogram inwentaryzacji, który najczęściej jest tworzony na potrzeby jednego roku obrotowego, zapewnia skuteczność inwentaryzacji w z góry określonych terminach i tym samym ułatwia sporządzenie sprawozdania finansowego w wyznaczonym ustawowo czasie. Z kolei w dużych jednostkach, w których plany inwentaryzacji mogą być tworzone na kilka lat, harmonogram może obejmować wykaz poszczególnych czynności inwentaryzacyjnych przypadających na etap zarówno przygotowawczy, jak i spisowy oraz rozliczeniowy. Bardziej szczegółowy harmonogram inwentaryzacji drogą spisu z natury zazwyczaj zawiera wykaz (nazwy) pól spisowych; daty, w których będzie przeprowadzany w nich spis z natury; oraz nazwy (numery, symbole) zespołów spisowych, które przeprowadzą spis na danych polach.