Podatek od nieruchomości jest konsekwencją obowiązującej na terenie danej gminy uchwały podatkowej, która została przyjęta przez radę gminy na podstawie stosownej delegacji ustawowej wynikającej z ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Co do zasady, obowiązek podatkowy dotyczy danego podatnika, na którego została wystawiona decyzja w sprawie podatku od nieruchomości. Bywa i tak, że z powodu śmierci podatnika pojawia się problem dla JST z powodu istniejącego zadłużenia podatkowego. Co istotne, przepisy prawa – zarówno cywilnego, jak i podatkowego – przewidują na tę okoliczność odpowiednie mechanizmy związane niejako z dziedziczeniem długów. W pierwszej kolejności na uwagę zasługuje art. 1025 kodeksu cywilnego. Z jego treści wynika, że sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę. Zaś notariusz na zasadach określonych w odrębnych przepisach sporządza akt poświadczenia dziedziczenia. Po drugie, domniemywa się, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku albo poświadczenie dziedziczenia, jest spadkobiercą.
Z tych przepisów pośrednio wynika prawna możliwość wystąpienia przez wierzyciela (np. gminę) z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego dla osoby zmarłej o stwierdzenie nabycia spadku.