Opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT). Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 ustawy o VAT). Z kolei przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT). W świetle uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 października 2011 r., sygn. akt I FPS 2/11, sprzedaż udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz udziału we współwłasności budynków stanowi dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 w zw. z art. 2 pkt 6 ustawy o VAT. A zatem sprzedaż udziału we współwłasności działki stanowi odpłatną dostawę towaru.
Miejscem dostawy towarów w przypadku towarów niewysyłanych ani nietransportowanych jest miejsce, w którym towary znajdują się w momencie dostawy (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT). Zasada ta ma zastosowanie m.in. do nieruchomości, oznacza to, że kraj położenia nieruchomości jest miejscem opodatkowania jej dostawy, tj. w analizowanej sprawie dostawa udziału w działce budowanej będzie opodatkowana VAT w Polsce. Należy jednak zaznaczyć, że aby dana czynność (np. dostawa towaru) podlegała opodatkowaniu VAT, to musi być dokonana przez podatnika, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT występującego w takim charakterze.