Do końca roku zmieni się definicja budowli. Oto ważne informacje dla płacących podatek od nieruchomości.

Z początkiem 2025 r. przestaną obowiązywać przepisy, na podstawie których od garaży z księgą wieczystą można pobierać wyższą stawkę podatku od nieruchomości. 11 stycznia 2025 r. traci z kolei moc obowiązującą definicja budowli w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Wszystko to na skutek ubiegłorocznych wyroków Trybunału Konstytucyjnego (TK), w związku z którymi konieczna będzie nowelizacja przepisów o podatku od nieruchomości. Zmiany te dotyczyć będą wszystkich płacących od budowli ten podatek. Przedstawiamy, co planuje zmienić Ministerstwo Finansów.

Wyroki TK ważne dla płacących podatek od nieruchomości

W wyroku z 18 października 2023 r. (sygn. akt 23/19) TK nie zgodził się tym, by różnicować stawki podatku od nieruchomości w zależności od tego, czy garaż ma odrębną od mieszkania księgę wieczystą. Zdaniem TK podatnicy podatku od nieruchomości, będący właścicielami takich garaży, powinni być jednakowo opodatkowani. Przy tym zgodnie z przywołanymi orzeczeniami, przepisy, które TK uznał za niekonstytucyjne, przestaną obowiązywać od 1 stycznia 2025 r.

Z kolei w wyroku z 4 lipca 2023 r. (sygn. akt SK 14/21TK orzekł), że definicja budowli zawarta w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych jest niezgodna z Konstytucją. Odsyła ona bowiem do przepisów Prawa budowlanego. Tymczasem, zdaniem TK nie jest dopuszczalne regulowanie w ustawie niepodatkowej tak istotnych elementów jak przedmiot podatku.Zgodnie z wyrokiem, przepis definiujący budowle traci moc obowiązującą po upływie osiemnastu miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw. Ponieważ wyrok ogłoszono 10 lipca 2023 r. utrata mocy obowiązującej przepisu nastąpi 11 stycznia 2025 r.

Co wiemy o planowanych zmianach w podatku od nieruchomości

Przywołane orzeczenia TK wymuszają zmiany w podatku od nieruchomości od 2025 r. Przy tym już teraz wiemy z zapowiedzi Ministerstwa Finansów, że do końca listopada zostaną opublikowane zmiany w podatku od nieruchomości dotyczące budowli i garaży. Zmienią się zasady opodatkowania miejsc garażowych, tak by były one opodatkowywane jedną stawką podatku od nieruchomości.

Planowane jest także dodanie do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (upol) załącznika zawierający zamknięty katalog budowli podlegających opodatkowaniu. Tym samym wyeliminowane mają zostać wątpliwości w zakresie opodatkowania niektórych obiektów budowlanych. MF zapowiada, że obecny zakres przedmiotowy opodatkowania podatkiem od nieruchomości zostanie zachowany i nie zostaną dokonane zmiany systemowe w podatku od nieruchomości. Niestety dotychczasowe doświadczenie podatników podatku od nieruchomości uczy że należy ostrożnie podchodzić do takich zapowiedzi. Jakiekolwiek zmiany w definicjach budowli będą bowiem prowadziły do tego że część obiektów budowlanych zacznie lub przestanie być opodatkowywana.

Przygotuj się na zmiany

Podsumowując, do końca 2024 r. możemy oczekiwać znowelizowania w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych definicji pojęcia „budowla” oraz doprecyzowania zasad opodatkowania garaży. Po tej nowelizacji, z początkiem 2025 r. wszystkie postojowe miejsca garażowe będą opodatkowane jedna stawką podatkową (można założyć, że będzie to niższa stawka właściwa od nieruchomości przeznaczonych do celów mieszkalnych). Dodatkowo, w związku ze zmianą definicji budowli w upol, konieczna będzie ponowna weryfikacja podsiadanego majątku, by w 2025 r. prawidłowo złożyć deklaracje na podatek od nieruchomości. Powstaje przy tym pytanie, czy po zmianie przepisów podatnicy mogą uwzględniać dotychczasowe orzecznictwo określając przedmiot opodatkowania, czy stawkę podatku od nieruchomości. Można założyć, że odżyją pewne spory dotyczące zasad opodatkowania budowli, które wydawałoby się już rozstrzygnęły sady administracyjne. Pamiętajmy przy tym, że w przypadku wątpliwości, czy dany obiekt jest budynkiem, budowlą, czy w ogóle nie podlega podatkowi od nieruchomości, warto wystąpić o indywidualną interpretację podatkową. Przy tym ze względu na planowaną nowelizacją przepisów, warto to zrobić już po tym jak będzie ona już obowiązywać.