Najbardziej opóźniona ustawa implementująca unijną regulację do polskiego porządku prawnego powinna była zostać uchwalona ponad trzy lata temu. W sumie Polska zalega z wdrożeniem 23 dyrektyw. Opóźnienia wynoszą od dwóch miesięcy do nawet trzech lat.

Zarzuty formalne

W razie niewypełnienia obowiązku transpozycji unijnych przepisów Komisja Europejska wysuwa wobec państwa członkowskiego zarzuty formalne z wezwaniem do usunięcia uchybienia. Po ich otrzymaniu państwo ma dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi i dokończenie implementacji dyrektywy. W przeciwnym razie Komisja może wydać w tej sprawie uzasadnioną opinię.

W razie dalszego opóźnienia Bruksela kieruje sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Może się przy tym zwrócić o nałożenie sankcji finansowych.

Polskie zaległości i kary

W przypadku Polski po ten ostateczny środek KE sięgnęła odnośnie do czterech niewdrożonych dyrektyw. Każdej skardze towarzyszył wniosek o karę finansową.

Za brak implementacji europejskiego kodeksu łączności elektronicznej (dyrektywa 2018/1972) Komisja wnosi o ryczałt w stawce dziennej 13 180 euro lub w kwocie stałej 3 270 000 euro (w zależności od tego, która będzie wyższa) oraz okresową karę pieniężną 59 290 euro dziennie.

Brak dyrektywy

Niewdrożenie na czas dyrektywy 2019/790 o prawie autorskim i prawach pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym (DSM) może Polskę kosztować 13 700 euro dziennego ryczałtu (nie mniej niż 3 836 000 euro) oraz 82 200 euro dziennie kary okresowej. Takich samych sankcji Komisja chce za brak implementacji dyrektywy 2019/789 w sprawie praw autorskich i praw pokrewnych do niektórych transmisji online (SATCAB).

Ten sam ryczałt dotyczy regulacji chroniącej sygnalistów (dyrektywa 2019/1937), w przypadku której dzienna kara okresowa to 53 430 euro.

Jak nas informuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, do tej pory żadna z wnioskowanych kar za brak transpozycji dyrektyw nie została jeszcze na Polskę przez trybunał nałożona.©℗

Lp. Symbol Dyrektywa Naruszenie Termin wdrożenia
1. 2018/1972 ustanawiająca Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej 15.07.2022r. KE skierowała skargę do TSUE wraz z wnioskiem o nałożenie kar finansowych (C-452/22) 21.12.2020
2. 2019/789 w sprawie praw autorskich i praw pokrewnych do niektórych transmisji online (SATCAB) 11.04.2023r. KE skierowała skargę do TSUE wraz z wnioskiem o nałożenie kar finansowych (C-212/23) 7.06.2021
3. 2019/790 w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym (DSM) 05.04.2023r. KE skierowała skargę do TSUE wraz z wnioskiem o nałożenie kar finansowych (C-201/23) 7.06.2021
4. 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (sygnalistów) 21.03.2023r. KE skierowała skargę do TSUE wraz z wnioskiem o nałożenie kar finansowych (C-147/23) 17.12.2021
5. 2021/514 w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania (DAC7) uzasadniona opinia 31.12.2022
6. 2019/882 w sprawie wymogów dostępności produktów i usług uzasadniona opinia 28.06.2022
7. 2020/2184 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi uzasadniona opinia 12.01.2023
8. 2018/2001 w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych uzasadniona opinia 30.06.2021
9. 2020/1828 w sprawie powództw przedstawicielskich wytaczanych w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów uzasadniona opinia 25.12.2022
10. 2022/2380 w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych zarzuty formalne 28.12.2023
11. 2021/514 w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania zarzuty formalne 31.12.2023
12. 2021/2101 w sprawie ujawniania informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały zarzuty formalne 22.06.2023
13. 2021/2118 zmieniająca dyrektywę 2009/103/WE w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpieczania od takiej odpowiedzialności zarzuty formalne 23.12.2023
14. 2021/2167 w sprawie podmiotów obsługujących kredyty i nabywców kredytów zarzuty formalne 29.12.2023
15. 2022/2523 w sprawie zapewnienia globalnego minimalnego poziomu opodatkowania międzynarodowych grup przedsiębiorstw oraz dużych grup krajowych w Unii zarzuty formalne 31.12.2023
16. 2022/738 w sprawie użytkowania pojazdów najmowanych bez kierowców w celu przewozu drogowego rzeczy zarzuty formalne 6.08.2023
17. 2023/959 zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych w Unii oraz decyzję (UE) 2015/1814 w sprawie ustanowienia i funkcjonowania rezerwy stabilności rynkowej dla unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych zarzuty formalne 31.12.2023
18. 2023/958 w sprawie wkładu lotnictwa w unijny cel zmniejszenia emisji w całej gospodarce i odpowiedniego wdrożenia globalnego środka rynkowego zarzuty formalne 31.12.2023
19. 2019/1023 w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej, umorzenia długów i zakazów prowadzenia działalności oraz w sprawie środków zwiększających skuteczność postępowań dotyczących restrukturyzacji, niewypłacalności i umorzenia długów, a także zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 (dyrektywa o restrukturyzacji i upadłości) zarzuty formalne 17.07.2022
20. 2021/1883 w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji oraz uchylenia dyrektywy Rady 2009/50/WE zarzuty formalne 18.11.2023
21. 2022/2100 zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE w odniesieniu do zniesienia niektórych zwolnień w przypadku podgrzewanych wyrobów tytoniowych zarzuty formalne 23.07.2023
22. 2014/59/UE ustanawiająca ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (zmiana dyrektywy wprowadzona rozporządzeniem [UE] 2022/2036) brak 15.11.2023
23. 2019/884 zmieniająca decyzję ramową Rady 2009/315/WSiSW w odniesieniu do wymiany informacji dotyczących obywateli państw trzecich oraz w odniesieniu do europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS) i zastępująca decyzję Rady 2009/316/WSiSW brak 28.06.2022