„Brak właściwej definicji pojęcia «budowla» w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych jest rażącym przykładem nienależytej legislacji podatkowej” – pisze rzecznik praw obywatelskich w piśmie do ministra finansów. Profesor Marcin Wiącek wskazuje, że zgodnie z ubiegłorocznym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt SK 14/21) przepisy podatkowe odnoszące się do definicji budowli z prawa budowlanego przestaną obowiązywać 11 stycznia 2025 r.

RPO zwraca uwagę, że problem braku właściwej definicji budowli w ustawie z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 70 ze zm.; dalej: u.p.o.l.) był już wielokrotnie przedmiotem wyroków TK i orzeczeń sądów administracyjnych. W wyroku z 4 lipca 2023 r. trybunał uznał za niekonstytucyjny art. 1a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l., ponieważ zgodnie z art. 217 konstytucji przedmiot opodatkowania powinien być określony w ustawie podatkowej, a w przypadku pojęcia budowli – oraz budynku – ustawodawca odsyła do przepisów prawa budowlanego.

„W uzasadnieniu wprost wskazano, że odroczenie mocy obowiązującej zaskarżonej regulacji pozwoli ustawodawcy na przygotowanie i wprowadzenie nowej definicji legalnej «budowli» na potrzeby określenia przedmiotu podatku od nieruchomości, bez odwołań do ustaw spoza prawa podatkowego” – czytamy w piśmie RPO. Rzecznik podkreśla, że niejednoznaczność i wadliwość definicji prowadzi do nierównego traktowania i braku przewidywalności w zakresie obowiązków podatkowych. „Poruszona kwestia jest przykładem sprawy, w której negatywne skutki wadliwej legislacji pojawiają się zarówno po stronie podatników, jak i organów podatkowych” – dodaje profesor Marcin Wiącek i przypomina, że w ubiegłych latach Ministerstwo Finansów nie poprawiło przepisów, argumentując, że jest to materia bardzo skomplikowana i wymagająca pogodzenia rozbieżnych interesów podatników (m.in. przedsiębiorców) z beneficjentami podatku od nieruchomości, a więc jednostkami samorządu terytorialnego. Teraz RPO oczekuje od resortu finansów przekazania informacji o stanie prac legislacyjnych nad dostosowaniem przepisów u.p.o.l. do orzeczenia TK. „W miarę możliwości, proszę także o przedstawienie aktualnej koncepcji resortu finansów co do zasadności przeprowadzenia systemowych zmian w opodatkowaniu nieruchomości” – podsumowuje rzecznik. ©℗