Czy przed budową farmy fotowoltaicznej trzeba mieć decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach? Na to pytanie odpowiada radca prawny Michał Siembab.

Zastanawiam się nad wybudowaniem farmy fotowoltaicznej. Moc instalacji wyniosłaby ponad 60 kW. Cała nieruchomość ma mieć powierzchnię 3 ha, zaś panele zajęłyby nie więcej niż 2 ha. Poza panelami powstaną też np. przyłącza elektroenergetyczne, tranformatory etc. – łączna powierzchnia zabudowy wyniesie więc ok. 2,5 ha. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza taką inwestycję. Czy przy tej mocy muszę uzyskać pozwolenie na budowę. Czy będę jeszcze zobowiązany wystąpić o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach?

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest uzyskiwana przed kolejnymi etapami procesu inwestycyjnego – w opisanym przypadku przed pozwoleniem na budowę. Nie jest ona obowiązkowa dla wszystkich inwestycji, lecz tylko w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze oddziaływać na środowisko lub mieć na nie potencjalnie znaczący wpływ. To czy dane przedsięwzięcie takim jest, określają regulacje rozporządzenia rady ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (dalej: rozporządzenie). Szczegółowo wskazuje ono, jakie parametry musi osiągnąć dane przedsięwzięcie, aby trzeba było występować o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Brak uzyskania tej decyzji, jeśli jest wymagana, będzie skutkował odmową udzielenia pozwolenia na budowę. Aby więc ustalić, czy w przypadku danej inwestycji jest konieczne uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, należy porównać parametry inwestycji z limitami wyznaczonymi w ww. akcie wykonawczym. I tak, jeśli parametry danej inwestycji nie przekraczają tych limitów, to nie trzeba występować o decyzję środowiskową. W przeciwnym razie jest konieczne uprzednie wszczęcie takiego postępowania. Podstawowym dokumentem, który należy złożyć wraz z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej, jest bowiem tak zwana karta informacyjna przedsięwzięcia zawierająca podstawowe informacje o przedsięwzięciu, w szczególności dane o rodzaju, cechach, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia, powierzchni zajmowanej nieruchomości, rodzaju technologii, ewentualnych wariantach przedsięwzięcia, rozwiązaniach chroniących środowisko czy rodzajach przewidywanych ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii. Po przeprowadzeniu postępowania organ wyda decyzję, w której ustali środowiskowe warunki realizacji przedsięwzięcia. Niewątpliwie konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ma wpływ na wydłużenie procesu inwestycyjnego.

Co ważne, 13 września br. weszły w życie zmiany wspomnianego wcześniej rozporządzenia. Dotyczą one m.in. inwestycji fotowoltaicznych. Do czasu nowelizacji aktu wykonawczego inwestycje te były traktowane tak samo jak zabudowa przemysłowa lub magazynowa i w konsekwencji decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach była wymagana zawsze, gdy powierzchnia zabudowy inwestycji przekraczała 0,5 ha (w przypadku obszarów objętych formami przyrody) lub 1 ha (w przypadku innych obszarów). Nowelizacja wprowadziła dwie istotne zmiany. A mianowicie:

  • zwiększyła powierzchnię na obszarach nieobjętych formami ochrony przyrody, do której nie jest konieczne uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (z 2 ha do 1ha). W przypadku przedsięwzięć na obszarach objętych formami ochrony przyrody limit wynosi nadal 0,5 ha.
  • zmieniła zasady wyliczenia tej powierzchni. Obecnie przy jej wyliczeniu nie jest już istotna cała powierzchnia zabudowy, lecz jedynie powierzchnia wyznaczona po obrysie zewnętrznych skrajnych modułów paneli.

Powyższe zmiany mają zastosowanie do wszystkich nowych inwestycji, w tym do planowanej przez czytelnika.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, powierzchnia zajęta pod panele ma nie przekroczyć 2 ha. Oznacza to, że zgodnie ze zmienionymi regulacjami rozporządzenia dla tego rodzaju inwestycji nie jest konieczne uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pod warunkiem, że teren inwestycji nie jest położony:

  • na obszarze stanowiącym park narodowy, rezerwat przyrody, park krajobrazowy, obszar chronionego krajobrazu, obszar Natura 2000, użytek ekologiczny lub zespół przyrodniczo krajobrazowy
  • w otulinie parku narodowego, rezerwatu przyrody lub parku krajobrazowego.

Reasumując, w opisanym przypadku bez znaczenia jest, że obszar całej nieruchomości wynosi 3 ha. Przy ocenie, czy zabudowa nieruchomości systemami fotowoltaicznymi jest przedsięwzięciem wymagającym uzyskania decyzji środowiskowej, nie uwzględnia się całej powierzchni nieruchomości, lecz wyłącznie powierzchnię wyznaczoną po obrysie skrajnych modułów paneli. Z tego powodu nie ma również znaczenia to, że przy realizacji inwestycji powstaną dodatkowe elementy infrastruktury, takie jak przyłącza, transformatory i konwertery. Zgodnie bowiem z obowiązującymi regulacjami rozporządzenia powierzchnia tych elementów nie jest już uwzględniana przy ocenie tego, czy przedsięwzięcie osiąga parametry skutkujące koniecznością uzyskania decyzji środowiskowej. ©℗