Zatwierdzona w piątek przez Senat nowelizacja kodeksu spółek handlowych to kolejny etap implementacji tzw. pakietu prawa spółek, wdrażającego do polskiego prawa zapisy dyrektyw 2019/1151 i 2019/2121.

Jedną z nowości będzie umożliwienie spółkom kapitałowym oraz komandytowo-akcyjnym podziału i przekształceń transgranicznych. Obecnie przepisy k.s.h. dopuszczają jedynie możliwość przeprowadzenia tego typu połączenia.

Podział transgraniczny będzie mógł być dokonany przez przeniesienie majątku podmiotu dzielonego na spółkę albo spółki nowo zawiązane, nie będzie natomiast możliwości przeniesienia w tym trybie majątku na podmioty już istniejące. Przekształcenie transgraniczne będzie polegało na przekształceniu polskiej spółki w zagraniczną, mającą formę wymienioną w załączniku 2 do dyrektywy 2017/1132 – bez konieczności wszczęcia postępowania likwidacyjnego w stosunku do przedsiębiorstwa przekształcanego.

Nowe prawo zawiera rozwiązania chroniące wierzycieli, wspólników i pracowników podmiotów reorganizowanych transgranicznie. Rozszerzony zostanie ponadto zakres badania zgodności z prawem operacji transgranicznej.

W ramach reorganizacji krajowej ustawa wprowadza uproszczony tryb łączenia spó łek w przypadku, gdy jeden wspólnik posiada (pośrednio lub bezpośrednio) wszystkie udziały lub akcje łączonych spółek bądź też wspólnicy posiadają udziały lub akcje w tej samej proporcji we wszystkich łączących się przedsiębiorstwach. Ustawa przyznaje ponadto spółce komandytowo-akcyjnej pełną zdolność łączeniową i podziałową.

Większość przepisów ma wejść w życie 15 września 2023 r.©℗