Senat skierował do Sejmu projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego. Zmiany mają wzmocnić prawa współwłaścicieli nieruchomości, w których udziały poddane są egzekucji.

Zdaniem senatorów prawo nie dość chroni osoby, które nie będąc dłużnikami, są współwłaścicielami nieruchomości podlegających egzekucji i w nich mieszkają. Projekt przewiduje, że osoby te mogłyby przejąć nieruchomość na własność do trzeciego dnia przed wyznaczonym terminem licytacji, za cenę nie niższą niż suma oszacowania, bez konieczności składania rękojmi. Ewentualnie za kwotę nie niższą od trzech czwartych sumy oszacowania, jeśli podczas licytacji nikt nie złożyłby oferty.

Obowiązujące dziś przepisy przewidują prawo przejęcia nieruchomości na własność przez współwłaściciela w przypadku egzekucji do udziału we współwłasności tylko w przypadku nieruchomości rolnych. W pozostałych wypadkach uprawnienie do tego współwłaściciel ma dopiero w razie bezskutecznej drugiej licytacji (art. 984 k.p.c.).

„Nierzadkie są przypadki nabywania nieruchomości na licytacjach komorniczych przez osoby, które następnie w rozmaity sposób dręczą pozostających w lokalu. Zasadne wydaje się stanowisko, iż ograniczenie możliwości przejęcia nieruchomości na etapach wcześniejszych niż druga licytacja tylko do nieruchomości rolnych nie odpowiada aktualnym stosunkom społeczno-gospodarczym” czytamy w uzasadnieniu senackiego projektu (nr druku 929).©℗