W umowie spółki jawnej można wskazać, że nie ulega ona rozwiązaniu w razie śmierci wspólnika, gdyż wstąpi do niej jego spadkobierca. Czy potem spadkobierca może żądać przekształcenia spółki jawnej w komandytową i przyznania mu statusu komandytariusza?

W praktyce często umowa spółki jawnej stanowi, że prawa, jakie miał zmarły wspólnik, służą wszystkim spadkobiercom wspólnie. Jednocześnie umowa nie zawiera w tym względzie żadnych szczególnych postanowień. W takiej sytuacji – jeżeli spadkobierców jest kilku – to powinni oni do wykonywania należnych im praw wskazać spółce jedną osobę.

Warto jednocześnie podkreślić, że wstąpienie spadkobierców do spółki jawnej jest możliwe, jeśli nie doszło do odrzucenia spadku.

Gdy umowa spółki przewiduje, że prawa, jakie miał zmarły wspólnik, służą wszystkim spadkobiercom wspólnie, oznacza to, że wspólnicy postanowili o dalszym jej trwaniu ze spadkobiercami. Wstąpienie spadkobierców do spółki jawnej na podstawie jej umowy następuje niejako automatycznie, w chwili śmierci wspólnika. Nie jest konieczne złożenie przez spadkobierców oświadczenia o przystąpieniu do spółki. Spadkobiercy zmarłego wspólnika, przyjmując spadek, wstępują jednocześnie do spółki oraz nabywają uprawnienie do wykonywania praw zmarłego w spółce.

ikona lupy />
Dr Marcin Borkowski radca prawny w GWW / nieznane

Istotne jest również to, że w przypadku śmierci wspólnika spółki jawnej jego spadkobierca może żądać przekształcenia jej w spółkę komandytową i przyznania statusu komandytariusza. Podkreślono to w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2 grudnia 2021 r. (sygn.. akt II FSK 692/19).

Spółka jawna powinna uwzględnić żądanie spadkobiercy zmarłego wspólnika, chyba że pozostali wspólnicy podejmą uchwałę o jej rozwiązaniu. Spadkobierca może zgłosić takie żądanie w terminie sześciu miesięcy, licząc od dnia stwierdzenia nabycia spadku. Jednak możliwość żądania przekształcenia spółki jawnej w komandytową mają tylko ci, którzy spełniają dwa warunki. Po pierwsze – stali się wspólnikami z mocy szczególnych zapisów umowy spółki jawnej w trakcie jej trwania. Po drugie zaś – są spadkobiercami zmarłego wspólnika. ©℗

Not. KT