Organizacje konsumenckie będą mogły wytaczać powództwa na rzecz grupy konsumentów przeciwko przedsiębiorcom stosującym nieuczciwe praktyki - przewiduje projekt ustawy opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji i skierowany do konsultacji.

Projekt nowelizacji ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym oraz niektórych innych ustaw ma wdrożyć do polskiego prawa unijną dyrektywę ws. powództw przedstawicielskich wytaczanych w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów.

W uzasadnieniu projektu wskazano, że obok dotychczasowego modelu ochrony zbiorowych interesów konsumentów opartego na postępowaniu prowadzonym przez prezesa UOKiK wprowadzony zostanie model wytaczania powództw grupowych przeciwko przedsiębiorcom przed sądami okręgowymi.

Z powództwem grupowym, zarówno w ramach postępowania krajowego, jak i transgranicznego, będą mogły występować podmioty upoważnione. Status takiego podmiotu będzie mogła uzyskać organizacja konsumencka wpisana do rejestru prowadzonego przez prezesa Urzędu.

Podmiot upoważniony będzie mógł domagać się w imieniu konsumentów zaprzestania stosowania nieuczciwej praktyki lub zastosowania środków naprawczych, zobowiązujących przedsiębiorcę do zapewnienia konsumentom odszkodowania, naprawy lub wymiany rzeczy, obniżenia ceny, unieważnienia umowy czy zwrotu pobranych opłat.

W ocenie Skutków Regulacji podano, że konsumenci zyskają kolejne narzędzie służące realizacji przysługujących im praw. Ponieważ stroną postępowania będzie podmiot upoważniony, konsumenci objęci powództwem nie będą ponosić kosztów takiego postępowania. Podmiot upoważniony będzie natomiast mógł - fakultatywnie - wymagać od konsumenta opłaty za przystąpienie do powództwa. Ewentualna opłata ma być proporcjonalna do wartości dochodzonego roszczenia i nie wyższa niż 5 proc.

Podmioty uprawnione będą mogły być też finansowane przez dobrowolne wpłaty od przedsiębiorców. Mają zostać określone zasady przekazywania takich wpłat z uwzględnieniem konieczności wykluczenia konfliktu interesów i możliwości odniesienia korzyści przez wpłacającego przedsiębiorcę lub organizację przedsiębiorców z wytoczonego powództwa oraz możliwości wpływania na decyzje podmiotów upoważnionych.

Projekt skierowano do 21-dniowych konsultacji. Zaproponowano, by przepisy weszły w życie 25 czerwca 2023 r.(PAP)

kmz/ drag/