Jak wyliczać odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych w sytuacji ogłoszenia upadłości czy też otwarcia postępowań restrukturyzacyjnych dłużników? Jeszcze do niedawna nie było to takie oczywiste, a wręcz dochodziło do wielu sporów na tle interpretacji tego zagadnienia. Ustawodawca zauważył ten problem i w ustawie z 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych, która zacznie obowiązywać 8 grudnia br., przesądził o tym, które zdarzenie będzie skutkować wyłączeniem stosowania ustawy. W art. 3 pkt 1 nowelizacji postanowiono, że jej przepisów nie stosuje się do długów objętych postępowaniami prowadzonymi na podstawie prawa upadłościowego oraz prawa restrukturyzacyjnego odpowiednio od dnia ogłoszenia upadłości albo od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.

Regulacje bez wątpliwości