Izba odwoławcza EUIPO musi uzasadnić, dlaczego uwzględniła nowe dowody – uznał Sąd Unii Europejskiej w dwóch wyrokach dotyczących polskiej firmy.

Sprawy dotyczyły zarejestrowanych przez spółkę ADS L. Kowalik, B. Włodarczyk s.c. dwóch wzorów wspólnotowych przedstawiających części techniczne do pilotów zdalnego sterowania. Chodziło o dwie płytki oraz łączącą je taśmę i płytę drukowaną zawierającą komponenty elektroniczne. Ich funkcją techniczną jest odcięcie zasilania elektrycznego z baterii, gdy pilot nie jest używany.
Czeska firma ESSAtech złożyła do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) wniosek o unieważnienie obu wzorów polskiej spółki. Wydział unieważnień odrzucił ten wniosek. Uwzględniła go jednak izba odwoławcza. Oceniła, że cechy zarejestrowanych wzorów są podyktowane wyłącznie funkcją techniczną rozpatrywanego produktu.
Polska spółka zaskarżyła decyzje EUIPO do Sądu UE. Zwróciła uwagę, że izba odwoławcza unijnego urzędu dopuściła do rozpatrzenia dowody od ESSAtech, których nie przedstawiono organowi pierwszej instancji, a które mogły mieć istotny wpływ na wydaną decyzję.
Sąd UE przychylił się do tego zarzutu. Podkreślił, że nawet jeżeli skarżąca nie zakwestionowała wcześniej dopuszczenia informacji o stanie faktycznym lub dowodów przedstawionych po raz pierwszy przed izbą odwoławczą, to izba była zobowiązana do zbadania, czy można je dopuścić. Co więcej, powinna uzasadnić, dlaczego uwzględniła nowe fakty w sprawie. Tak wynika z art. 63 ust. 2 rozporządzenia nr 6/2002 w związku z art. 27 ust. 4 rozporządzenia delegowanego nr 2018/625 z 5 marca 2018 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego.
Ponadto Sąd UE stwierdził, że EUIPO nie powinna powoływać się wyłącznie na art. 27 ust. 4 rozporządzenia delegowanego nr 2018/625. Stanowi on, że izba odwoławcza może przyjąć stan faktyczny lub dowody przedstawione jej po raz pierwszy tylko wtedy, gdy mogą one mieć znaczenie w wyniku sprawy albo nie zostały przestawione wcześniej z istotnych przyczyn. Sąd przypomniał, że brak uzasadnienia stanowi sam w sobie wystarczającą podstawę do stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji.
Decyzje EUIPO zostały unieważnione, a unijny urząd obciążono kosztami postępowania. ©℗

orzecznictwo

Wyroki Sądu Unii Europejskiej z 30 listopada 2022 r. w sprawach T-611/21, T-612/21 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia