Przedsiębiorcy, któremu wydano decyzję na skutek nieuwzględnienia jego reklamacji złożonej do dyrektora zarządu zlewni Wód Polskich, przysługuje bezpośrednio skarga do sądu administracyjnego. Inaczej byłoby, gdyby przedsiębiorca nie wniósł reklamacji i nie wykonał obowiązku opłatowego. Wówczas dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich musiałby wydać decyzję administracyjną, od której przysługiwałoby przedsiębiorcy odwołanie do dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich. Dopiero od decyzji wydanej w II instancji, można by wnieść skargę do sądu administracyjnego.
Odnosząc się do pytania czytelnika, warto przypomnieć, że wysokość opłat stałych za usługi wodne ustalają Wody Polskie. Informacje na ten temat – wraz ze sposobem obliczenia należności – muszą przekazać podmiotom obowiązanym do ponoszenia wspomnianych opłat w formie informacji rocznej (art. 271 ust. 1 prawa wodnego). Z kolei wspomniane podmioty muszą dokonać płatności (na rachunek bankowy Wód Polskich) w czterech równych ratach kwartalnych, nie później niż do końca miesiąca następującego po upływie każdego kwartału.
Wody Polskie ustalają także (co do zasady) wysokość opłat zmiennych. W tym przypadku również muszą przekazać płatnikom informacje o wysokości należności (wraz ze sposobem jej obliczenia). Przy ustalaniu wysokości opłat zmiennych uwzględnia się okres rozliczeniowy wynoszący kwartał. Wspomnianą opłatę należy uiścić (na rachunek bankowy Wód Polskich) w ciągu 14 dni od dnia, w którym doręczono wspomnianą informację.