W czerwcu 2020 r. do ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.; dalej: tarcza antykryzysowa) wprowadzono art.15r1 ust. 1, który zakazał zamawiającym potrącania z wynagrodzenia wykonawców kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. Miało to pomóc przedsiębiorcom, którzy z powodu pandemii napotykali problemy z realizacją zamówień. Blokowanie zapłaty mogłoby spotęgować ich kłopoty.
Obowiązująca od 24 sierpnia 2022 r. nowelizacja ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1768) uchyliła tę regulację (art. 10 ustawy). Potrącenia nie będą jednak możliwe od razu – w zależności od tego, w jakiej dacie wystąpiły zdarzenia będące ich podstawą, zaczną być realizowane od 1 października 2022 r. (zdarzenia do 31 grudnia 2020 r.), 1 stycznia 2023 r. (zdarzenia od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.) oraz 1 kwietnia 2023 r. (zdarzenia od 1 stycznia 2022 r. do dnia wejścia w życie ustawy). Wyjątkiem są sytuacje, gdy kończy się termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy – wówczas potrąceń można dokonać wcześniej.