Patent europejski o jednolitym skutku zgodnie z zapowiedziami ma zostać wprowadzony jeszcze w tym roku. Zagwarantuje on ochronę wynalazku jednocześnie w kilkunastu państwach Unii Europejskiej. Nowy system doprowadzi zatem do przełomowej zmiany, ponieważ jednolity patent europejski zastąpi kilkanaście patentów krajowych. Nadchodząca rewolucja w prawie patentowym wprowadzi także nowe rozwiązanie w zakresie egzekwowania praw związanych z patentami europejskimi. Już niebawem zacznie funkcjonować Jednolity Sąd Patentowy (JSP). Będzie to międzynarodowy sąd rozpoznający m.in. sprawy o naruszenie tzw. praw wyłącznych. Wyrok JSP będzie obowiązywał w państwach UE, które przystąpiły do systemu jednolitego patentu europejskiego. W praktyce będzie on więc skuteczny jednocześnie w kilkunastu krajach zachodniej Europy. Dla porównania, do tej pory sprawy o naruszenie patentu europejskiego są rozpoznawane oddzielnie przez sądy w każdym państwie unijnym, przez co spory te mają wyłącznie krajowy zasięg.
Powstanie JSP spowoduje wzrost ryzyka dla polskich przedsiębiorców, którzy eksportują produkty do krajów tworzących nowy system patentowy. Nasi eksporterzy powinni już teraz szczegółowo przeanalizować, czy ich produkty nie naruszają patentów europejskich należących do firm konkurencyjnych. W przeciwnym razie na skutek wyroku JSP przedsiębiorca uznany za naruszyciela czyjegoś patentu może być zobowiązany do wycofania spornego produktu jednocześnie z kilkunastu rynków unijnych oraz do zapłaty odszkodowania adekwatnego do wysokości szkody poniesionej przez właściciela patentu.