Organizacja ceremonii sygnowanej określonym znakiem towarowym wypełnia przesłankę używania tego oznaczenia w klasie odnoszącej się do usług rozrywkowych – orzekł Sąd Unii Europejskiej.

Sprawa dotyczyła francuskiej spółki Les Éditions P. Amaury posiadającej prawa związane z Ballon d’Or (nagrodą przyznawaną najlepszemu piłkarzowi roku, w Polsce znaną pod nazwą Złota Piłka). W 2006 r. podmiot zarejestrował w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oznaczenie słowne „BALLON D’OR” jako unijny znak towarowy. Rejestracja dotyczyła m.in. usług telekomunikacyjnych, materiałów drukowanych, książek, magazynów, a także usług polegających na organizacji zawodów sportowych i wręczaniu nagród, usług rozrywkowych, transmisji i montażu programów telewizyjnych, produkcji spektakli lub filmów, publikacji książek, magazynów, czasopism lub gazet.
W 2017 r. brytyjska spółka Golden Balls złożyła w EUIPO wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do wspomnianego znaku towarowego z powodu jego nieużywania. Przypomnijmy, że wygaśnięcie prawa właściciela unijnego znaku towarowego stwierdza się, gdy w ciągu pięciu lat znak towarowy nie był rzeczywiście używany w Unii Europejskiej w odniesieniu do towarów lub usług, dla których został on zarejestrowany.
W 2021 r. EUIPO stwierdził wygaśnięcie prawa do tego znaku towarowego dla wszystkich towarów i usług, dla których znak ten został zarejestrowany, z wyjątkiem materiałów drukowanych, książek i magazynów oraz usług związanych z organizacją zawodów sportowych i wręczaniem nagród.
Francuska spółka zaskarżyła tę decyzję do Sądu Unii Europejskiej. Ten przychylił się tylko do części jej żądań. W zakresie uchylonej ochrony dotyczącej usług telekomunikacyjnych Sąd UE uznał, że transmisja programów telewizyjnych stanowi część usług telekomunikacyjnych, z których wszystkie powinny umożliwiać przynajmniej jednej osobie komunikowanie się z drugą osobą za pomocą środków sensorycznych. Tymczasem spółka Les Éditions P. Amaury nie wykazała, że utrzymuje sieć telekomunikacyjną, z której mogłyby korzystać osoby trzecie. Potwierdziły się ustalenia EUIPO, z których wynikało, że francuska spółka nie świadczyła osobom trzecim ani usług montażu programów telewizyjnych, ani usług produkcji spektakli i filmów, ani usług publikacji książek, magazynów, czasopism i gazet pod spornym znakiem towarowym.
Sąd UE uchylił jednak decyzję EUIPO dotyczącą odebrania ochrony usług rozrywkowych. Organizowanie pod spornym znakiem towarowym ceremonii wręczenia nagród związanych z Ballon d’Or należy bowiem zakwalifikować jako świadczenie usługi rozrywkowej. EUIPO naruszył więc prawo, uznając, iż Les Éditions P. Amaury nie świadczyła takiej usługi w kontekście używania spornego znaku.
Francuska spółka oraz EUIPO mają zapłacić własne koszty postępowania. Od wyroku przysługuje skarga do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

orzecznictwo

Wyrok Sądu Unii Europejskiej z 6 lipca 2022 r. (T-478/21) www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia