Odpowiada dr Tomasz Gawliczek, rzecznik patentowy, radca prawny, JWP Rzecznicy Patentowi
W wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 10 marca 2022 r. (sygn. C-183/21) przesądzono ważną kwestię dotyczącą inicjowania - przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) lub przed sądem krajowym - postępowania w sprawie wygaszenia prawa wyłącznego do znaku towarowego. Służy ono weryfikacji, czy zarejestrowany znak towarowy jest rzeczywiście używany na rynku przez jego właściciela.
Zgodnie z prawem UE używanie oznaczenia musi się rozpocząć najpóźniej po upływie pięciu lat od daty zarejestrowania. W przeciwnym razie prawo wyłączne do znaku może być wygaszone. Wtedy znak towarowy traci ochronę.