Zarejestrowany przez przedsiębiorcę znak towarowy powinien być przez niego używany. Jeżeli nie jest, może zostać wygaszony. Kto ma prawo wystąpić z wnioskiem o wygaszenie znaku towarowego i czy musi przedstawić szczegółowe dowody w tym zakresie?

Odpowiada dr Tomasz Gawliczek, rzecznik patentowy, radca prawny, JWP Rzecznicy Patentowi
W wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 10 marca 2022 r. (sygn. C-183/21) przesądzono ważną kwestię dotyczącą inicjowania - przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) lub przed sądem krajowym - postępowania w sprawie wygaszenia prawa wyłącznego do znaku towarowego. Służy ono weryfikacji, czy zarejestrowany znak towarowy jest rzeczywiście używany na rynku przez jego właściciela.
Zgodnie z prawem UE używanie oznaczenia musi się rozpocząć najpóźniej po upływie pięciu lat od daty zarejestrowania. W przeciwnym razie prawo wyłączne do znaku może być wygaszone. Wtedy znak towarowy traci ochronę.
Postępowanie wygaszeniowe może zainicjować każdy. W przywołanej sprawie sąd krajowy w Saarbrücken zadał pytanie TSUE, czy w świetle unijnych przepisów możliwe jest żądanie od wnioskodawcy, aby przedstawił we wniosku fakty potwierdzające, że dany znak towarowy nie jest używany przez jego właściciela. Ostatecznie TSUE stwierdził, że nałożenie takiego obowiązku podważałoby skuteczność tych postępowań. Tylko bowiem właściciel kwestionowanego znaku znajduje się w sytuacji, która pozwala przedstawić dowody w tym zakresie. Wnioskodawca nie musi więc przeprowadzać wcześniejszych analiz rynkowych, aby zainicjować postępowanie wygaszeniowe, a wniosek może się opierać wyłącznie na stwierdzeniu, że właściciel nie używa w sposób rzeczywisty swojego znaku towarowego.
Warto podkreślić, że już w wyroku z 22 października 2020 r. (sygn. C-720/18 i C-721/18) TSUE przesądził, iż ciężar dowodzenia tego, czy znak towarowy był rzeczywiście używany w odniesieniu do towarów lub usług, dla których został zarejestrowany, spoczywa wyłącznie na jego właścicielu. Obecnie zaś TSUE dał też jasny sygnał, że wymogi dotyczące inicjowania procedury wygaszeniowej nie mogą tych zasad dowodzenia zmieniać. ©℗
Not. KT