Przygotowaliście projekt nowej ustawy – Prawo własności przemysłowej. Zacznijmy od wyjaśnienia, jak rozumieć pojęcie własności przemysłowej.

To rodzaj własności intelektualnej, a więc dóbr niematerialnych, która jest ściśle związana z przemysłem i najczęściej wykorzystywana w działalności gospodarczej. Jest to rodzaj praw wyłącznych do rozwiązań o charakterze technicznym lub technologicznym, takich jak wynalazki, wzory użytkowe, topografie układów scalonych, oraz takich, które mają istotne znaczenie w prowadzonej działalności, jak wzory przemysłowe, znaki towarowe i oznaczenia geograficzne.

Czy w Polsce zgłasza się dużo wynalazków? Jak wypadamy pod tym względem na tle innych krajów? I jakiego rodzaju wynalazki są zgłaszane?

Po stosunkowo dobrym 2020 r., kiedy liczba zgłoszeń wynalazków w trybie krajowym wzrosła w stosunku do 2019 r. o 2,8 proc., w 2021 r. liczba zgłoszeń wynalazków była niższa w ujęciu rocznym. Przyczyny tego upatrujemy przede wszystkim w opóźnieniach w realizacji wielu projektów badawczych spowodowanych pandemią oraz w ograniczeniu przez przedsiębiorstwa niektórych wydatków na B+R (działalność badawczo-rozwojową – red.), dla których zwrot z inwestycji jest odroczony w czasie. Trzeba pamiętać, że proces badawczy związany z tworzeniem nowych technologii trwa wiele miesięcy, czasem lat, a komercjalizacja wyników tych badań jest obarczona dużym ryzykiem.