Stało się tak po przedstawieniu w toku opiniowania licznych krytycznych uwag przez wiele organizacji. Zdaniem prawników jednak nie rozwiązało to podstawowego problemu.
Chodzi o zapis, który miał jednoznacznie umożliwić członkom spółdzielni (oraz innym mieszkańcom) prawo otrzymania dokumentów istotnych dla jej funkcjonowania. Mowa m.in. o odpisach statutów i regulaminów, protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych z osobami trzecimi. Ustawodawca uzasadniał konieczność wprowadzenia zmian tym, że obecnie przepisy nie przyznają prawa wglądu do dokumentów osobom niebędącym członkami spółdzielni, ale posiadającym na jej terenie mieszkanie lub inny lokal. Stąd potrzeba uzupełnienia regulacji.