Tak, w opisanej sytuacji są uzasadnione podstawy do pokrycia przez spółkę ze środków dotacji wydatków na nowy piec grzewczy – o ile zakup ten będzie dotyczył urządzenia, które zostanie zamontowane w obiekcie służącym edukacji przedszkolnej.
Przypomnijmy, że placówki takie jak niepubliczne przedszkola korzystają ze środków dotacyjnych przyznawanych z budżetów gmin. W tym celu gminy podejmują uchwały dotacyjne na podstawie upoważnienia ustawowego z art. 38 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Przepis ten głosi, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, ustala tryb udzielania i rozliczania tego typu dotacji oraz „tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, termin przekazania informacji o liczbie odpowiednio dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, (…) oraz termin i sposób rozliczenia wykorzystania dotacji”.