Zarówno tzw. progi unijne, jak i oficjalny kurs, po jakim przelicza się euro na złote, zmieniają się raz na dwa lata. Nowe będę obowiązywać w latach 2022–2023 i będą korzystne dla zamawiających. Choć same progi wyrażane w euro zmienią się niewiele, to jednak na polskim rynku różnice będą odczuwalne z uwagi na spadek wartości złotego w stosunku do euro w oficjalnym kursie. Dotychczas wynosił on 4,2693 zł za euro, teraz zaś będzie to 4,4536 zł za euro.
Progi zmieniają się nieznacznie: o 1–3 tys. euro w przypadku dostaw i usług oraz 32 tys. euro w przypadku robót budowlanych. W przeliczeniu na złote zmiany te są już jednak dużo bardziej widoczne. W przypadku zamówień na usługi i dostawy udzielanych przez administrację rządową wyniosą one 623 504 zł (dotychczas: 593 433 zł), tych samych, ale kontraktowanych przez administrację samorządową – 957 524 zł (dotychczas: 913 630 zł). Największe różnice, bo wynoszące ponad 1 mln zł, będą przy robotach budowlanych. Próg (dla wszystkich zamawiających) wyniesie 23 969 275 zł (dotychczas: 22 840 755 zł). Wszystkie progi wskazano w obwieszczeniu prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (M.P. z 2021 r. poz. 1177).