Marcin Borowski, radca prawny w GWW: Tak. Zaskarżenie uchwał zgodnych z przepisami odbywa się w trybie powództwa o ich uchylenie. Z takim powództwem można wystąpić, jeżeli uchwała jest sprzeczna z umową spółki bądź dobrymi obyczajami. Dodatkowo musi godzić w interesy spółki lub mieć na celu pokrzywdzenie wspólnika. Stwierdzono to w wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 27 czerwca 2018 r. (sygn. akt I AGa 259/18).
W praktyce z powództwem o uchylenie uchwał zgodnych z ustawowymi unormowaniami występują najczęściej wspólnicy, którzy są ze sobą skonfliktowani. Oczywiście niemal każdy konflikt wpływa bezpośrednio na funkcjonowanie spółki, np. może przekładać się na podejmowanie przez wspólników kroków ukierunkowanych na wzajemne krzywdzenie się. Jedni mogą działać na niekorzyść innych, np. podejmując decyzje w formie uchwał zgromadzenia wspólników. Sytuacja konfliktowa utrudnia zgodne działanie wspólników i wypracowanie racjonalnego kompromisu, ale samo istnienie sporu lub konfliktu nie ma decydującego znaczenia. W powództwie o uchylenie kwestionowanych uchwał nie można zatem wskazywać tylko na zaistnienie w spółce wyżej wymienionych okoliczności. Należy udowodnić, że z powodu konkretnej treści dana uchwała narusza uzasadnione, chronione prawem dobra.