Rada gminy nie jest uprawniona, aby ograniczyć prawo do dotacji tylko do dzieci faktycznie uczęszczających do niepublicznego żłóbka. Upoważnienie ustawowe dla rady gminy do przyjęcia uchwały w sprawie udzielenia dotacji na dzieci m.in. w żłobku zawarto w art. 60 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (dalej: u.o.d.). Wynika z niego, że podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy mogą otrzymać na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym dotację celową z budżetu gminy. Jej wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania, w tym kategorie dzieci, na które jest przyznawana, określa rada gminy w drodze uchwały.
Z powyższych regulacji trudno wprost wywnioskować, czy rada gminy może w uchwale dotacyjnej decydować o tym, czy dotacja będzie na dziecko faktycznie uczęszczające do placówki, czy tylko na zapisane do niej. Z orzecznictwa sądowego wynika jednak, że art. 60 u.o.d. przewiduje dotacje na każde dziecko przyjęte do placówki, a nie tylko na dziecko faktycznie do takiej placówki uczęszczające. Akcentuje się również, że jakiekolwiek różnicowanie dzieci pod względem faktycznej liczby dni, w których przebywają w placówce, czy liczby godzin, w ciągu których sprawowana jest nad nimi opieka, jest całkowicie nieuprawnione (por. np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 22 maja 2018 r., sygn. akt I SA/Gl 331/18).