Prowadzenie stacji kontroli pojazdów jest działalnością regulowaną. Wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów, który prowadzi starosta (albo prezydent miasta na prawach powiatu) właściwy ze względu na miejsce działalności. Jak zaś wynika z art. 83 ust. 3 prawa o ruchu drogowym (dalej: p.r.d.), stację taką może prowadzić przedsiębiorca, który m.in.:
Jeśli wszystkim diagnostom cofnięto uprawnienia, to przedsiębiorca nie ma możliwości wykonywania działalności. Należy więc domniemywać, że podstawę decyzji stanowił art. 84 ust. 3 pkt 1 i 2 p.r.d. Z tych przepisów wynika, że „starosta cofa diagnoście uprawnienie do wykonywania badań technicznych, jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli, o której mowa w art. 83b ust. 2 pkt 1, stwierdzono: