Nowe przepisy miałyby stanowić nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2050) oraz ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 481).
W pierwszym z projektów wskazano, że zezwolenie na uprawę i zbiór konopi innych niż włókniste do wytwarzania substancji psychotropowej w celu medycznym, przemysłowym lub prowadzenia badań wydawane byłoby instytutom badawczym, które już mają zezwolenie od Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego. Organ wydawałby je po zasięgnięciu opinii komendy wojewódzkiej policji, właściwej ze względu na miejscu uprawy objętej wnioskiem.